پاسخ کامل مراحل 981 تا 1000 بازی جدولانه 1

پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 981 جدولانه 1 | مرحله 982 جدولانه 1 | مرحله 983 جدولانه 1 | مرحله 984 جدولانه 1 | مرحله 985 جدولانه 1 | مرحله 986 جدولانه 1 | مرحله 987 جدولانه 1 | مرحله 988 جدولانه 1 | مرحله 989 جدولانه 1 | مرحله 990 جدولانه 1 | مرحله 991 جدولانه 1 | مرحله 992 جدولانه 1 | مرحله 993 جدولانه 1 | مرحله 994 جدولانه 1 | مرحله 995 جدولانه 1 | مرحله 996 جدولانه 1 | مرحله 997 جدولانه 1 | مرحله 998 جدولانه 1 | مرحله 999 جدولانه 1 | مرحله 1000 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۹۸۱ جدولانه ۱

ادعانامه دادستان کیفرخواست
آقای اسپانیولی دن
عدد هندسی پی
ستاره کمیاب سهیل
باطل کننده ناسخ
نت ششم لا
محل اقامت پیر مغان در اصطلاح عرفان خرابات
عجله شتاب
پیچک لبلاب
عضو رونده پا
تصدیق روسی دا
صدراعظم فتحعلی شاه قاجار اعتمادالدوله
وسیله روز مبادا یدک
از اقوام فارسی زبان تاجیک
دادگستری قاجاریه عدالتخانه
گیاه نیشکر نی
اسم نام
معجزه الهی ایت
نخ تابیده ریس
دفعه بار
اسم اشاره این
حرف فاصله رسان تا
سرما زم
دیباچه نشریه سرمقاله
پادشاه مقتدر سلجوقی البارسلان
گستاخ جاسر
امر به نگریستن نگر
ریشه بیخ
فندق هندی رته
قاره زرد اسیا
سپیدار پد
نمای جانبی نیمرخ
علت سبب
چراغ نبراس
دارای تکلیف مکلف
ترک خفیف استخوان مو
مصیبت بلا
بخشی از کمربند سگک
منفک جدا
عید ویتنامی‌ها تت
درخت مسواک اراک
نیمه تاریک زمین شب
از حروف انگلیسی ام
از پادشاهان سلجوقی ملکشاه
زندگی و دوام بقا
معتدل ملایم
زور جبر
شادی کردن ابتهاج
شیره چغندر قند ملاس
نکوهیدن ذم
نزاکت ادب
یکی صدا ندارد دست
محبوب دلبر
بیم خوف
خوار شدن ذلالت
موسم سرما شتا
سخن‌دانان ادبا
راهب بودایی شمند
عهدنامه کنوانسیون
دلخور شدن رنجیدن
ضمیر مؤدبانه شما
حرف شرط مگر
مغلوب شدن شکست
گناه و بزه اثم
اوراق بهادار شرکتی سهام
بی‌مهار ول
زمین ترکی یر
برابر متساوی
بهتان تهمت
پایه اس
از قهرمانان جنگ تروا اگاممنون
مدح ثنا
از پادشاهان سلجوقی احمدسنجر
رو به رو جلو
سه کیلوگرم من
سبزی آهن دار اسفناج
تهمت و دروغ بستن افترا
معروف اسمی
اوباش اراذل
همسر کوروش بزرگ کاساندان
دم و بازدم نفس
شبدر وحشی ذرق
اصلاح کردن جامه رفو
قند سفید پانیذ
خط‌کش مهندسی تی
سو و جانب زی
ذخیره کردن رزرو
مالک و صاحب ذا
سلسله‌ای که طغرل بیک تأسیس کرد سلجوقیان


جواب مرحله ۹۸۲ جدولانه ۱

سحر جادوجنبل
کتاب مقدس مسیحیان انجیل
بستن، دوختن رتق
سایبان کوچک دسته‌دار چتر
سالروز سالگرد
کرانه و مرز حد
آن چه مرسوم است متداول
خم بزرگ دن
ادعا کردن دعوی
خشنود کردن ارضا
زبان اختراعی دکتر زامنهوف اسپرانتو
یاری کردن مساعدت
مزد کار دسترنج
خمره بزرگ هب
امیدواری ارتجا
دانه‌ای خوشبو هل
دوسیه پرونده
خیالی فرضی
بند زنجیر قید
لقب دهخدا دخو
سرو کوهی ابهل
نوشته غیر منظوم نثر
نوعی حلوا لو
بستن تختهکردن
ضربه با پا لگد
هر فصل یسنا ها
حرف سیزدهم یونانی نو
اثر مولوی مثنویمعنوی
دو یار هم‌قد اا
مکتبی در مذهب بودایی ذن
خوشامد گفتن تعارف
لباس رخت
گوش و بینی بریده شده مثله
فرمان بردن اطاعت
جمع کردن اندوختن
اثر پذیرفتن تاثر
دیار موطن
خستگی تعب
درخت جوان نورسته نهال
همان آب است اونهال
از شهرهای استان خوزستان دشتازادگان
ادعا کننده مدعی
رو به پایین رفتن سرازیرشدن
ناشنوا کر
گیاه ضد رماتیسم کرفس
دشنام دادن شتمکرفس
دوندگی خت
کاهگل ویم
صدای ریزش آب شرشر
درشت زمخت
سمیع شنوا
کجاست خودمانی کو
پیشواز کننده پذیرا
سنگ عصاری غن
تابندگی درخشش
از گازها ازن
امتحان کردن ازمودن
گیاهی است خاردار یز
پیدا کردن یافتن
خطابه ذکر
از مرکبات بالنگ
شیمی حیات بیوشیمی
حرف نهم یونانی یوتا
پیشین اخیر
حشره کش قدیمی ددت
تندر رعد
خدای باستان را
آغوز شمه
میوه جالیزی خیار
نیشتر رگزن اگر
قالی فرش
پسوند شباهت سا
از هم پاشیده و متلاشی اشولاش
باد سرد زم
رجعت بازگشتن
آماده مستعد
باخبر کردن اگاهاندن
پلنگ نمر


جواب مرحله ۹۸۳ جدولانه ۱

اثر ناصرخسرو جامعالحکمتین
روحانی زرتشتی مغ
دارنده ذی
پیشینیان قدما
پنهان کننده ستار
فحش سب
منصوب کردن گماشتن
چهره منظر
از زنش حساب می‌برد زنذلیل
ریختن آب صب
از سازهای ضربی دف
عاشق و محب خاطرخواه
پنکه بادبزن
بی‌واسطه و سرراست مستقیما
لباس رخت
آذرنگ غم
سوخت کثیف زغالسنگ
از شهرهای استان البرز نظراباد
از ماه‌های فرنگی اوت
جانب و کناره طف
مساوی فرانسوی پر
فلسفه ارسطویی مشا
راز رمز
سرور و بزرگ اقا
صاعقه اذرخش
مقابل روحانی جسمانی
حالت بیهوشی اغما
بیننده بصیر
از حروف یونانی تتا
پیامبر کشتی‌بان نوح
شرمنده خجول
وت پوستین
پایه اداری اشل
پزشکی طب
راه باریک در زیر زمین نقب
فرمانروایی حکمرانی
معنایی غیر از معنای اصلی دارد اصطلاح
کشور آفریقایی مصر
تخته چوب یا جز آن لوح
کوبیدن در تق
از حروف انگلیسی ام
سمت و سو ها جهات
پیروزی ظفر
خشک مزاج یبس
از روی غیرت غیورانه
دستور حکم
همراه گل و پروانه شمع
ترتیب نظم
گیاه چهارپا شبدر
کوچک شده مصغر
وسیله نوشتن قلم
صورت و شکل نقش
اثر اصغر الهی قصهشیرینملا
لقب امام دهم شیعیان نقی
حیرت شگفت
باد اندک رش
مستمری مقرری
دسته و گروه فوج
شهر مذهبی ری
پاک‌نژادی نجابت
تباهی ورب
خرچال جرد
کنون فعلا
همراه با تب لرز
کنار پهلو
حرف ششم یونانی زتا
انجامیدن منجرشدن
حرف نهم یونانی یتا
اذیت کننده ازارنده
شعر هنگام جنگ رجز
شاخه تازه درخت جوانه
چروک پوست یرا
ژله مانند لزج
گرم و مرطوب شرجی
یار صندلی میز
پدر ترک اتا
تندرستی سلامت
جای خلوت و آرام دنج
جامه حمام لنگ
پشته بلند تل
پایتخت جمهوری چک پراگ
شهوت‌ران هوسباز
سبزی ریشه‌ای تربچه
نوعی بازی فکری پازل
دکه کیوسک
کالبد پیکر
مردمان دارای ادب و فرهنگ ادبا
وسیله الت
افسوس دریغ
بهشت جنت
سمبل مورد پرستش توتم
واحدی در سطح ار
گمان، ظن زعم
سیخ کباب گردنا
روان روح
عزم‌ها و آهنگ‌ها نیات
نیست و نابود گموگور
مضطرب کردن برهمزدن
معبر رودخانه پل
عبادت کردن تعبد
سرباز مأمور شلیک توپ توپچی
بی‌حس لس
اثر رجب علی اعتمادی ساکنمحلهغم
قمر زمین ماه


جواب مرحله ۹۸۴ جدولانه ۱

از شهرهای استان هرمزگان سیریک
نگهبان عسس
تابلویی از کمال الملک دودخترگدا
بیماری و مرض دا
پرتو درمانی رادیوتراپی
هدیه کادو
از حروف یونانی سای
درختی تنومند گز
درنگ کردن مکث
آنکه اجرای عدالت کند دادگستر
آبگیر ژی
پلنگ نمر
شوخ و بذله‌گو لیم
رهبر کاتولیک‌ها پاپ
جانور بدبو خز
قسمتی از پا ران
حریفان رقبا
ماده تمیز کردن نوشته پاککن
برهنه ورت
سردار ملی ستارخان
سفیدی چشم صلبیه
میوه، بار ثمر
پشت سر هم یکبند
لب دریا دریاکنار
پایکوبی رقص
اطلاعات کامپیوتری داده
برهنه و ساده پتی
نگهبان بپا
فام رنگ
مقیاس طول پا
از سوره های قرآن کریم بلد
آقای اسپانیایی لی
تمدنی باستانی اکد
از جزایر ژاپن یزو
خرس عرب دب
وسیله‌ای در آشپزخانه یخچال
جرثقیل بالابر
موثق معتبر
پشت سر هم پیاپی
مرد بزرگوار شیخ
حرف دهن کجی یی
قطره اشک سرشک
حرص و طمع ازمندی
حرف همراهی عرب مع
ستاره‌ای در دب اکبر سها
نادان و کودن غت
قول و قرار وعده
سست و ناتوان کردن تضعیف
رگ خواب چم
خراب کردن ضایعکردن
سرمایه و مال بضاعت
چروک پوست یرا
جوان بی‌تجربه غر
میله حرکت دادن اجسام سنگین اهرم
نیست و پوچ هیچ
فناپذیر و مردنی رفتنی
اثر الکساندر پوشکین ضربهاتشین
هوای گرداگرد زمین جو
سرخ کمرنگ ال
از کلمات پرسشی چی
اجاره بها کرا
گزیده خلاصه
از شهرهای استان قم جعفریه
پیوست‌ها ضمایم
صد متر مربع ار
سرود و نغمه خنیا
کنایه از آسمان چرخ
از ورزش‌ها یوگا
عضو بودن عضویت
بطن شکم
گنجه لباس کمد
درخت قالی دار
حشره آفت مزارع ملخ
جونده خانگی موش
منسوب به امور صنعتی فنی
از میان برداشتن محو
کم اندک
روز عرب یوم
آقای آلمانی هر
اهلی رام
ستایش مدیحه
روزه صیام
امر از گفتن گو
شهر البرز اشتهارد
مرطوب نمور


جواب مرحله ۹۸۵ جدولانه ۱

دعای دیدار از اماکن متبرکه زیارتنامه
کینه وژ
ظرف سرکه کپ
سالیانه سنوی
نوعی بیماری پوستی اکنه
سر بی مو لغ
شهر خوزستان رامشیر
خجالتی کمرو
وزنه وزنه‌بردار هالتر
گشودن معما حل
درون دهان بچ
اثر فئودور داستایفسکی خانمصاحبخانه
همراه دک پوز
از ماه‌های میلادی ژوییه
از بیماری‌های کودکان ابلهمرغان
آبگیر ژی
درنگ کردن مکث
منحنی کوژ
کشور آسیایی یمن
نظرات انتخاباتی ارا
رود مرزی ارس
نه بی‌ادب نچ
جمع کردن ضم
رود آسیای میانه سیردریا
از فلزات پرمصرف الومینیوم
تمام و همگی یکسر
به راستی حقا
آغوز شمه
کره گوی
سیما صورت
بین، میان لا
اعتبار حیثیت
کندن حفر
فضله چارپایان سرگین
بسیار بخشنده جواد
رود فرانسه رن
ویژه خاص
حیله حقه
از اعمال ریاضی جمع
پهلو ور
شهری در عراق بصره
تیرگی شب ظل
زیارت کعبه حج
پایتخت امارات متحده عربی ابوظبی
پروردگار عالمیان خدا
اقوام طوایف
نقیض وفا جفا
زمانش زود به پایان می‌رسد زودگذر
شهر زنجان طارم
صدای کوبیدن در تق
نی نواختن زمر
پیاله جام
ناب خالص
از حروف الفبا ضاد
سفارش کردن توصیه
بز کوهی شکا
بازگشت رجوع
داهی زرنگ
شهری در آلمان فرانکفورت
گلی خوشه‌ای به رنگ سفید اقاقیا
سختی شقا
جانب سوی
پارسایان زهاد
عظیم‌الجثه یغر
معروف شهیر
اعتبار اب
حرف تردید یا
سنگ معدنی آبی رنگ لاجورد
آلت نشانه‌روی تفنگ مگسک
گیاهی خاردار یز
شمشیری که پیامبر به علی داد ذوالفقار
توانگر غنی
سازمان کسب و انتشار خبر خبرگزاری
اجداد ابا
همان اگر است ار
کوشش اهتمام
صلیب چلیپا
آتشدان اجاق
پوشیده مستور
از کشورهای اروپایی جمهوریچک
نخستین حرف الفبای فارسی الف
از سوره های قرآن کریم ناس
پوشش ستر
شهرنشین متمدن
شمای بیگانه یو
دوشاب مت
واحد شدت جریان برق امپر
کلام تعجب وا
دماپا ترموستات


جواب مرحله ۹۸۶ جدولانه ۱

کنایه از بخیل کاسهسیاه
از انواع خط سجلات
برق منفی نول
مخفیانه سری
مغناطیس اهنربا
جسم و بدن تن
نوعی قطار شهری تراموا
حرف ندا ای
وجب بدست
خراب و ویران یباب
از عوامل یک فیلم صدابردار
نمایان و آشکار پدیدار
بمب پرتابی نارنجک
ضربه سر در فوتبال هد
موجود خیالی ترسناک هیولا
زبان گنجشک ون
از امراض چشم ابسیاه
شکر متبلور نبات
ابریشم پست لاس
میوه جاذبه سیب
گردآوری شده مدون
آداب و رسوم سنن
پایان چیزی ته
اگنس گونجا بویاجیو مادرترزا
پرستار نرس
برج فرانسه نل
آب ترکی سو
مواد پرتوزا رادیواکتیو
پروردگار رب
به شمار آوردن عد
دانه سحر‌آمیز لوبیا
ترس و هراس بیم
فیلسوف فرانسوی رنان
سرنوشت تقدیر
ولنگار بودن لاابالی
از گازهای عالی اتان
آرامگاه مرقد
دارو دوا
یکبار زدن ضربه
ماه دهم دیضربه
اتمام حجت اولتیماتوم
لباس شنا مایو
لاابالی، بی‌قید بیبندوبار
از حروف انگلیسی تی
ویران خراب
پشت سر و عقب وراخراب
باران ضعیف طل
رفوگر رفا
چکامه‌سرا شاعر
نیمه گرم ولرم
نوشنده شارب
سمت و جهت ور
از گازهای موجود در خورشید هلیوم
گمان ظن
زگیل وردان
میوه شیرین توت
قبل از میلیارد میلیون
تکنیک فن
ویران شده مخروب
پرچم و بیرق لوا
آبرسان عهد قدیم میراب
خطاط معروف ایرانی میرعماد
صبر زرد الوا
مطالعه اجمالی مرور
مادر وطن مام
پاافزار کفش
چهره رخ
از بیماری‌ها وبا
شیرجه دایو
مساوی شطرنج پات
نارو رکب
پهلوان یل
شهر مافیا پالرمو
نت پنجم موسیقی سل
از سبک‌های موسیقی بوسانوا
فیلمی با بازی حمید گودرزی بیوفا
کنیه آدم ابوالبشر
مردم یک کشور ملت


جواب مرحله ۹۸۷ جدولانه ۱

اثر ناصرخسرو دلیلالمتحرین
برادر عرب اخ
روغن کنجد حل
گورکن حفار
به هم مالیده شده مماس
سوسمار ضب
نگهبان پاسدار
موضوع مطلب
دستگاه، ابزار اپارات
ماده به ظاهر جامد ژل
همان ته است تگ
بیرون رفتن خارجشدن
آمیخته شدن اختلاط
از هم پاشیدن اضمحلال
عام‌تر اعم
کیسه خی
بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای دستخالی
گلیم می‌بافد پلاسباف
میوه گرمسیری موز
تخم مرغ فرنگی اگ
نغمه و غنا چر
اهل مکه مکی
خوک وحشی ساد
چانه زنخ
پسین مابعد
ظالم ستمکار
به طور رسمی رسما
زود عصبانی می‌شود جوشی
دالان‌های پیچ در پیچ ماز
ماه هفتم قمری رجب
گستاخ جسور
زمین زراعی کشتزار
گوسفند شاخدار تکل
شکاف و درز شق
مشقت رنج
بی‌شمار نامحدود
بی‌خطر پزشکی خوشخیم
موی پیچیده جعد
رود مرزی تجن
سطح رو
خون عرب دم
انکار کننده منکر
شرح چیزی را گفتن وصف
سختی شقا
از روی خلوص و پاکی صمیمانه
خراج و مالیات باج
دشمن خصم
تخته چوب یا جز آن لوح
توانا قادر
نافرمانی شده معصی
ماچ کردن بوس
جراحت کودکانه اوخ
کشور اروپایی جمهوریکوزوو
سنگ قرآنی حجر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی قیصر
ماهی کنسروی تن
هنگام صبح صبحدم
رفتار عمل
قیمت بازاری فی
یکی پس از دیگری یکایک
از حروف یونانی یتا
طبل بزرگ دهل
ستون خانه عمود
پسوند پیدا کننده یاب
شریک سهیم
کرکس نسر
نفع سودمندی
انبار اجناس دپو
به پایان رسیدن تهکشیدن
جز اصلی رکن
توده مردم جماعت
زیرکی و هوشمندی دها
چوب خشک خشب
پدر والد
از چهار عمل اصلی ضرب
از افعال ربطی است
نام اسب خسرو پرویز شبدیز
کشتی چوبی لنج
شکست دادن هزم
صوت ترساندن پخ
پایتخت جمهوری چک پراگ
خواهر همشیره
بسته شده مسدود
فولدر پوشه
آیین خوب بهدین
غرور تکبر
نانوا خباز
سیماب ابک
از ورزش‌های زمستانی اسکی
مجلس عیش و نوش بزم
شرکت جبران خسارت بیمه
مادرزن خش
کلام پرسش ایا
موافق مساعد
اصلاح کردن جامه رفو
بخشنده وهاب
دستگاه اعلام خطر سرقت دزدگیر
اکتساب و به دست آوردن دستیابی
شلوار جین لی
فراوان زیاد
بدبخت مفلوک
حرف پیروزی وی
پایتخت اروگوئه مونتهویدیو
از گازها ازن


جواب مرحله ۹۸۸ جدولانه ۱

اثر محمد بهارلو باددربادبان
توصیف نعت
اثر بالزاک سرهنگشابر
کلمه تعجب وا
اعتماد نکردن محلنگذاشتن
چرخ به دور آن می‌چرخد محور
چوبدستی عصا
سوسن زرد وج
بریدن از بیخ حذ
عالم الهی لاهوت
مکتبی در مذهب بودایی ذن
مجازات شرعی حد
لشکر جند
درون دهان نج
از سوره های قرآن کریم ناس
بن و ریشه جذر
لال گنگ
نهادن گذاشتن
چهره شطرنجی رخ
هرج و مرج، بلبشو. هرکیهرکی
پدافند تدافع
ساز شاکی نی
ناقص و ناتمام ابتر
برادر اخوی
زنگ بزرگ چهارپایان درا
کشور آسیایی چین
پسوند شباهت اسا
یال پش
شهر زنجان خدابنده
رنگ و لون فام
درون دهان بچ
فهم و دریافت شناخت
با اقبال بختیار
چندین معبد معابد
حضور تشریف
آداب و رسوم سنن
حیوان دریایی فک
خوشه گندم سنبل
مشهور ناماور
دریوزه‌گری گد
تلاش سعی
حرف همراهی مع
مقصود و مراد معنی
صداها اصوات
تخم مرغ فرنگی اگ
درگیر شدن درافتادن
بزرگ ده کدخدا
چاهی در جهنم ویل
ضمیر اول من
شهر کهگیلویه و بویراحمد لیکک
رشته کوه اروپا الپ
خویشاوندان و نزدیکان عشیره
دشوارگذار صعبالعبور
همراه خاشاک خس
برهنه رت
عضو راهرو پا
اما لیک
پاکیزگی نظافت
شادی و سرور خوشدلی
اثر حسینقلی مستعان رابعه
آقای اسپانیایی لی
ویژگی موی پیچیده مجعد
پایتخت چین پکن
از گیاهان روغنی کنجد
امر از فرسودن فرسای
پلیس فضای مجازی فتا
از شهرهای استان اردبیل نیر
حرف استثنا الا
فرو خوردن خشم کظم
رهن گرو
شکستگی اندک ترک
پادشاهی کیی
پاسبان اجان
واحد نظامی هنگ
خمره بزرگ هب
جیوه ابک
دعاها ادعیه
کنونی فعلی
تقلب در بازی جر
محب دوستدار
فریاد بلند نهیب


جواب مرحله ۹۸۹ جدولانه ۱

اثر فتح الله بی نیاز عطشماندگار
دانه انگور حب
مقابل باطل حق
آزمودن سنجش
تابع و پیرو دابر
جوان بی‌تجربه غر
امور لازم الاجرا واجبات
تکبر و خودبینی نخوت
کم کردن کاستن
گمان ظن
نوشته خط
اثر خواجه عبدالله‌انصاری طبقاتالصوفیه
کنایه از به زندان افتادن ابخنکخوردن
خشکسالی قحط
شرابخوار قدحکش
بند و بست بش
راه تغذیه جنین ناف
غیر متعارف اجق
ماهی در پاییز اذر
صدا اوا
حرف بیست و هشتم میم
برش بر پهنا قط
کتف و شانه خا
شکم‌پرست لتانبار
پذیرفته شدن دعا مستجابشدن
اکنون حالا
آدمی، انسان شخص
دانه بذر
خلوت کردن قرق
نان ریز کرده در آبگوشت تریت
نت چهارم فا
باز شدن غنچه شکفتن
جهیدن پرش
نوک پرنده منقار
کوتاه و نارسا قاصر
کم مانده آدم شود اد
مسابقات ورزشی منظم لیگ
پراکندن پخش
زمان حاضر حال
برهنه رت
نام خدا در تورات یهوه
سرای مهر و کین دل
نااستوار لق
دلایل راستی سخن مصادیق
جامه حمام لنگ
از امراض چشم تراخم
آز حرص
سبکی در نقاشی کوبیسم
غمزه تیبا
درخت بی بر و بی میوه پد
کلام آرزو کاش
ار حروف الفبا صاد
پینه، پاره وصله
یرقان صفر
وسیله رسم دایره پرگار
پولک فلس
رسیدن وصول
کهنه، منسوخ زایل
پستی و بلندی فرازونشیب
مبحثی در ریاضیات ماتریس
آنچه نثار می‌شود فدا
جامه جنگ زره
چشمه جوشان زهاب
خبر تازی نبا
عرض پهنا
پوستین وت
کوزه سفالی خم
واحد پول کیپ‌ورد اسکودو
نوعی موتور دیزل
رودی در جنوب دز
بی حد و بی شمار سرساماور
درخت لرزان بید
دستمزد حقالزحمه
حرف هشتم یونانی تتا
درون دهان بچ
حرف پنجم یونانی اپسیلن
کشتی‌بان ناخدا
بزرگتر اکبر
پایان‌ها اواخر
نوعی قهوه کاپوچینو
سنگ چاقو تیز کنی سان
پرتاب کردن رمی
مرجان وسد
صاحب منصب پایور
خراش روی شیشه خش
عرق نیشکر رم
رجولیت مردی
آب بینی خل
اروپایی رفتار می‌کند فرنگیماب


جواب مرحله ۹۹۰ جدولانه ۱

بالاترین مقام پس از پاپ کاردینال
نقش، انگاره ایماژ
قسم و گونه نوع
دوره مشخص در یک فرایند فاز
تهی‌مغز کلهپوک
با خم می‌آید چم
پژمرده افسرده
حرف گزینش یا
ناوگان فلوت
خوشبخت‌تر اسعد
بوم‌سازگان اکوسیستم
وظایف تکالیف
شاخه‌ای از علم فیزیک مکانیک
شمای بیگانه یو
به بایست لزوما
سوسمار ضب
دودل و نامصمم وسواسی
پهنا وسعت
عیب و ننگ عار
غربال الک
باغ روضه
از حروف یونانی سای
صمغ ژد
نامی که به عصر حاضر داده‌اند ارتباطات
نگهبان بپا
آب جامد یخ
آب‌بند سد
از رشته‌های پزشکی دندانپزشکی
از شبه فلزات ید
مزه خرمالو گس
مهارتی در فوتبال دریبل
دوستی ولا
باهوش داهی
آقای فرانسوی موسیو
به خاک سپردن خاککردن
آرزو کردن تمنی
ستون خانه عمود
دیوار بلند ترا
گونه قبیل
پسوند شباهت ساقبیل
شهر خوزستان مسجدسلیمان
از سیارات زمین
تیم فوتبال آلمانی اشتوتگارت
از ماه‌های سریانی اب
پوشیده از طلا مطلا
غذای بیمار سوپمطلا
تیزی آرنج زج
بدین جهت لذا
هم سخن کلیم
در خصوص بابت
نوعی شامی کتلت
بی‌کار و بی‌بند و بار ول
مار افسانه‌ای اژدها
از مذاهب بودایی ذن
پشت سر هم یکریز
چای تلخ دبش
بی‌نوایان مساکین
مالک ذو
از سبزیجات خوراکی جعفری
پریشان و درهم ژول
بدسرشت بدجنس
زیورآلات غیر اصل بدلیجات
تارمی نرده
ندای اطاعت از فرمان لبیک
اندازه فیت
قوس قزح نوس
حرف همراهی مع
رشد کردن نمو
وسیله آشپز و نجار رنده
قلاب کیف و کفش سگک
نیستی فنا
سنگ عصاری غن
از شهرهای استان کرمان سیرجان
دور دهان نس
آواز بلند بر آوردن بانگزدن
پرادعا مغرور
همه موجودی و دارایی هستونیست
بخشی از اوستا نسک


جواب مرحله ۹۹۱ جدولانه ۱

اثری از فریدون مشیری بهارراباورکن
تیر پیکاندار یب
ارجمندی عز
هدیه دادن اهدا
کجاوه هودج
اگر ار
از استان‌های کشور نروژ تلمارک
اکیپ گروه
از آنزیم‌ها امیلاز
عود ند
حرارت بیماری تب
فرقه‌ای از صوفیه قلندریه
قدرت داشتن اقتدار
پدر علم شیمی لاوازیه
آرزومندی شوق
حرف همراهی با
فاصله دو پرده نمایش انتراکت
کنایه از آدم مکار موشمرده
وسط بین
خنده بر آن می‌نشیند لب
رود فرانسوی رن
نوشتن مطلب درج
دور از هم جدا
استخوان پهلو ضلع
یکباره بیهوا
کاخ مقر پاپ لاتران
داخل اندر
نافرمانی تمرد
وام قرض
سلاح کاشتنی مین
علت دلیل
معادل فارسی ضمیر فرانام
دیوار بلند ترا
غوزه پنبه وش
جنگ‌افزار کمری کلت
هدایت الکتریکی رسانایی
اثری از نیما یوشیج عمورجب
چغندر پخته لبو
پایین زیر
کلاه انگلیسی هت
نشانه مصدر جعلی یت
سیما چهره
همسر زن شوی
ریسمان دلو رشا
فیلمی از رضا عطاران ردکارپت
تبار نسل
درخت خرما نخل
قفسه میز کشو
رابط الکتریکی سوکت
سردتر ابرد
طلای قالبی شمش
پایتخت فلسفه اتن
اثری از ناصر خسرو گشایشورهایش
ظرف رختشویی لگن
حیوان بارکش ستور
حرف تنفر اف
راضی خشنود
مقابل خاص عام
نخستین عدد یک
معادل فارسی ایندکس نمایه
عدسی مقعر کاو
قوچ راک
دانشمندان علما
بر خلاف میل رغم
ستاره تارا
بالاپوش بلند ردا
کنایه از قوی‌پنجه شیرافکن
میوه تلفنی الو
پویانمایی انیمیشن
خرمای هندی تمر
ساز فنلاندی از نوع سنتور هارپو
دوست یار
چپق فرنگی پیپ
تاراج یغما
بلدرچین وشم
شکلک ادا
دیپلماتیک سیاسی
توده روی هم انباشته کپه
چپ چشم لوچ
گونه برجسته لپ
موریانه دیوک
اثری از هوشنگ ابتهاج تاسیان
کفش پاپوش
جنگ تن به تن دویل
تاج دیهیم
یرقان زردی
دید نگاه
عضو تنفسی ریه
ضرباهنگ ریتم
کاکل مرغ پوپ
صدای دردآلود ناله
رطوبت اندک نم
موی پیشانی توک
مرکب سواری چارپا
اهلی رام
شتر تندرو هیون
اثری از محمد علی جمال‌زاده شاهکار
اتصال پیوستگی
مخفف هیچ هچ
آهسته یواش
عالم ملکوت لاهوت
دهان‌کجی یی
مقایسه زندگی خود با دیگران چشموهمچشمی
قدیمی و دیرین کهن


جواب مرحله ۹۹۲ جدولانه ۱

اثر محمود دولت آبادی جایخالیسلوچ
تاج جغه
پایتخت اتیوپی ادیسابابا
ویتامین انعقاد خون کا
رهبر دینی بوداییان دالاییلاما
استوار شدن تاکد
خوراکی غذا
گرفتنی است نه دادنی حق
رود بزرگ شط
پیشنهاد دولت در مجلس لایحه
از نت‌ها فا
شاخه درخت شخ
آب دهان خدو
سقف دهان سق
زیرانداز خفته تشک
زیرکی و مهارت استادی
سهو خطا
حرف یونانی یتا
پارچه‌ محافظ لباس هنگام کار کردن پیشبند
قسمتی از شهر محله
رب النوع مصری را
از انواع نوشابه‌ها ماالشعیر
احمق، گیج گاگول
چه وقت کی
سبک هنری واقع‌گرایی وریسم
گوارش هضم
پای افزار و کفش لکا
کتف و شانه خا
استوار شدن استحکام
نوشابه الکلی عرق
میوه خوب به
نیروی تشخیص خوب و بد وجدان
لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا
آوابر ایفون
مکان‌ها مواضع
از درختان کاج
کلمه تعجب وا
سرای خانه
دوستی مراوده
گریبان پیراهن قب
پراکندگی، تفرق خلل
نکوهیدن و بدگویی ذم
وسیله خیاطی قیچی
خواهران اخوات
کوبیدن دق
تنظیم صورت حساب‌های غیر واقعی حسابسازی
ترس و پروا محابا
گنجشک ونج
خداوند ذا
اجل مهلت
کشمکش جدل
سرازیر کردن آب ریختن
اثر ژانپل سارتر خروجممنوع
معبر رودخانه پل
دندان عرب سن
مرغ می‌رود جا
گوارا هنی
شبیه همشکل
جست و جو کننده پوینده
گمان می‌رود یحتمل
تقلب در بازی جر
زردوزی جامه ابریشمی تراز
پرستار کودک لله
بخشیدن اعطا
بلند کردن انگشت شست به طعنه بیلاخ
عملی در وضو مسح
چرک، عفونت ریم
پوشیدگی خفا
به پایان رسید تمت
مزه ترش و شیرین ملس
از حروف یونانی تتا
زمان بی آغاز ازل
چک برگشتی می‌خرد شرخر
تصدیق عرب نعم
بانگ چوپان هی
پدر ترک اتا
چشیدن چیزی مزمزه
بس کافی
باران ریز طل
وجوب استلزام
وقت تلف کردن یللی


جواب مرحله ۹۹۳ جدولانه ۱

اثر جمال میرصادقی مسافرهایشب
بنابراین پس
درک و ادراک حس
پرورش دادن تربی
پینه، پاره وصله
بزرگ و گنده گت
مرکز استان اردبیل اردبیل
از گل‌های معطر شببو
پند نصیحت
کتف خا
عضو صورت لپ
اثر خیام لوازمالامکنت
پایتخت مغولستان اولانباتور
بعد از این سپس
فراگرفتن اتخاذ
پسوند شباهت سا
خورشید هور
باد برین صبا
عموی حضرت ابراهیم ازر
شکیبایی صبر
شکل و ریخت فرم
بالای بیگانه اپ
ابریشم نامرغوب غز
وارسی شل و سفتی پیچ‌ها اچارکشی
حکومت ملوک الطوایفی فیودالیته
پست و حقیر خوار
پراکندن پخش
گناه بزه
پرهیز کردن حذر
روشن و آشکار شده مصرح
بخار دهان ها
پاره و تکه پارچه
تبار ایل
سرگشته متحیر
باد موافق شرطه
یازده اا
درنگ کننده بطی
فراگرفتن و آموختن اخذ
عقب پشت
خوار شدن ذل
باج‌گیر اخاذ
مفت و مجانی زب
لاشه حیوان لش
به حالت خواری و زبونی زارزار
پاک از گناه بری
از شهرهای استان فارس خرامه
جلو پیش
اطاق کار استودیو
ابزاری در هندسه خطکش
درخت بی بر و میوه پد
پایه اداری اشل
نقص در اعضای بدن فلج
آشپزخانه مطبخ
قطره چکه
دو شب پیش پریشب
بخشش وهب
نوعی چاپ افست
درجات مراتب
با چیزی ور رفتن انگلککردن
مغموم غمخوار
کتاب مقدس هندوان ودا
ترس خوف
خوار شدن مذلت
سختی و عذاب وبال
چارپای باربر ستور
همسر مرد زن
پیشوای زرتشتی مغ
ماده مترشحه غدد هورمون
دسته نظامی جوخه
نوعی کفش لکا
فتنه‌گر دوبههمزن
حرف نفی عرب لن
عضو پرنده بال
رنج و محنت لگ
آنکه نداند چکار باید بکند بلاتکلیف
کودن خنگ
علامت بیماری تب
وارسته و زاهد پاکباز
دلیری رشادت
فروغ و روشنایی پرتو
غیر مجاز ناروا
اثر رجب علی اعتمادی گلبانو
نحس نامبارک
حسد رشک
حرارت دما
پژواک صدا اکو
از محله‌های تهران دربند
واحد سنجش سطح ار
چکیدن آب رش
دودل مردد
تعجب خانمانه وا
منع کردن بازداشتن


جواب مرحله ۹۹۴ جدولانه ۱

قوسی بزرگ نیمدایره
دنبال چیزی را گرفتن ردزدن
واحد سرعت هواپیما ماخ
چشم سبز زاغ
سزاوار شایگان
از اوراق بهادار چک
متوالی پیدرپی
جایی که سایه باشد نش
فراوانی کثرت
دردمندی تالم
از روی عمد دستیدستی
ممتاز شده مستثنی
طولانی شدن کشامدن
زدنی بهانه‌جو نق
بدوی اغازی
برادر پدر عم
تیره گشتن تارشدن
نیم‌تنه بی‌آستین ژیلت
چاکران خدم
تکنوازی سلو
قطعی برای کتاب رقعی
سبزی سالادی کلم
رشد و فزونی ند
تحمل کردن تاباوردن
عرصه سیمرغ جولانگه او نیست مگس
دوشاب مت
ظرف سرکه کپ
برق‌نما الکتروسکوپ
قبل از بازدم دم
درک کردن حس
بیچارگی زبونی
وسیله الت
دردناک الیم
جمع عریضه عرایض
نواختن با یک ساز تکنوازی
آموختن تعلم
محل آکروبات سیرک
از درندگان ببر
شهر کرمانشاه پاوه
اسب تبریزی اتپاوه
سازمان نیکوکاری موسسهخیریه
افسانه‌گو سمیر
طماع استیندراز
ده هزار سال ترکی ون
خوشه پروین ثریا
آبدست وضوثریا
روحانی مسیحی قس
عسل و شیرینی شهد
کنایه از بی‌پایه و اساس کشکی
از شهرهای استان ایلام بدره
معبد یهودیان کنشت
صدای پشه وز
متعهد شدن ضمانت
کلام پرسش چی
در به در و آواره زاورا
کم وزن سبک
دوخت ورق‌های کتاب تهدوزی
خطاب بی‌ادبان هی
گازر رختشو
از جانوران موزی موش
بدون تأمل سرسری
به وجود آوردن هم‌معنی‌می‌دهد سازکردن
دستینه امضا
داربست زیر سقف خرپا
چربی پیه
آینده اتی
آب بسته یخ
تازه ترکی ینی
آرنج وارن
جادو سحر
تیره و کدر تار
علامت جمع ان
سرخوشی و غرور سرمستی
سوسن زرد وج
زنده و آماده حیوحاضر
صبحانه نخورده ناشتا
ایالتی در آمریکا ایلینویز
جدایی هجر


جواب مرحله ۹۹۵ جدولانه ۱

اثر مهرداد اوستا ازکاروانرفته
بالای فرنگی اپ
راندن و دفع کردن ذب
پایدار و استوار قایم
تویی لاستیک خودرو تیوپ
چوب درخت به فل
پارچه‌ای که در آن رشته‌های طلا به کار برده باشند زربافت
حرف ندا اهای
برقرار و پاینده مستدام
رفتار تند پو
زیارت کعبه حج
شکاف برداشتن ترکخوردن
در گذشته مرحومه
به دوستانش زیاد اهمیت می‌دهد رفیقباز
لقب اشرافی انگلیس لرد
خودپسند پک
به کسی متکی بودن پشتگرمی
اثر عباس معروفی سالبلوا
پادشاهی کیی
باری که به منزل نمی‌رسد کج
جنگ و ستیز چخ
زمین آماده کشت ایش
چپق کوتاه پیپ
بدنامی ننگ
صمغ ساقه گون کتیرا
هیکل ورزشکاری عضلانی
اشاره شده مشار
رودی در خوزستان کرخه
به خاکسپاری دفن
خالی تهی
مژده وعید
حدس و گمان‌ها فرضیات
تاب وتوان تیو
خدای قلندر هو
کم پشت تنک
چیزهایی که در راه خدا داده شده اند موقوفات
دارای توانایی حل مشکل گرهگشا
محل طبابت مطب
اساسی و برجسته مهم
گمراهی غی
سرای مهر و کین دل
استخوان شکستنی جناغ
بدون ناهمواری صاف
آفتاب خور
قرارداد عهدنامه
روز عرب یوم
از سوره های قرآن کریم شمس
کشور آفریقایی مصر
فرمان کشتی سکان
پاره‌ای از چیزی قطعه
روزه صوم
عضو دفاعی زنبور نیش
نویسنده برجسته فرانسوی اناتولفرانس
نوشیدنی پر طرفدار چای
شمشیرزن سیاف
پنبه پاک نکرده وش
به تصویب رسیده مصوبه
حقه کلک
همراه فراوان فت
لقب پادشاه حبشه بود نجاشی
وسیله نخ‌ریسی دوک
پرده‌دری هتک
خورشید گرفتگی کسوف
تابستان صیف
به دست آمده حاصل
ضد زوج فرد
از شهرهای زنجان ماهنشان
اثر محمد حجازی هما
شاعر ایرانی منوچهری
شهری در عراق نجف
کفش نظامی پوتین
از حروف یونانی تتا
جمهوری خودمختار روسیه چچن
همان تکه است تیکه
ترس خوف
بهشت شداد ارم
انتقال جسد لشکشی
اردوگاه کمپ
فرار هرب
بخشی از پا مچ
پایتخت جمهوری چک پراگ
دستپاچه شدن هولشدن
معشوق دلدار
لبه پایینی شلوار پاچه
برف و باد همراه با هم کولاک
اندیشیدن تفکر
جستجو کاوش
نوعی جوجه تیغی تشی
کشور آفتاب تابان ژاپن
نوعی بازی تخته‌ای نرد
سرخ قرمز
فلس ماهی کچ
قدم گام
کشور اروپایی بلژیک
مظهر پلیدی دیو
ایوان رواق
پس از یک سال از یک رویداد سالگرد
محل تحصیلات عالیه دانشگاه
سطح و رویه کف
کمک کننده یاور
آرایش صورت میکاپ
پیشوند نفی در کلمه نا
نوعی بیماری روانی اسکیزوفرنی
روش و طریقه مشی


جواب مرحله ۹۹۶ جدولانه ۱

بینواخانه دارالمساکین
جامه قدیمی جبه
بلبل هزاردستان
علامت جمع ان
آلبومی از ماکان‌بند دیوونهبازی
نسیم شب ایاز
زندگی و دوام بقا
بزرگ منشی نب
سارق و دزد لص
نان کلفت ونانه
رایحه بو
نت میانی لا
واحد اختلاف سطح الکتریکی ولت
پروردگار رب
جن‌زده جنی
پیوند وصل
سرزمین بلند نجد
سالخورده کهنسال
حرف نازی‌ها اس
آلبومی از شهرام ناظری لالهبهار
صبحانه نخورده ناشتا
معبر خون رگ
قطار زیر زمینی مترو
ناقلا و شرور ناتو
ظرف قدیمی حمام تاس
خم و تاب پیچ
خانه شعرا بیت
حرف ربط با
مرکزی سانترال
چوب خشک خشب
بالای فرنگی اپ
از گروه‌های موسیقی رستاک
حلال مشکل کارگشا
زینت دادن ارایش
ماده محترقه زرنیخ
نام مجنون قیس
تپه تل
جولانگاه مجال
آهنگی از ماکان‌بند چشایتو
خاکستر خل
قمر ماه
دشمن باطل حق
نوعی تفنگ برنو
دشت هموار هامون
تفاله تخ
قدش دراز است بالابلند
سند قباله
ترحم و دلسوزی رقت
زیارت کعبه حج
رئیس و سرور مهتر
فندق هندی رته
بیش از مقدار مازاد
از خوانندگان ماکان‌بند امیرمقاره
سوغات اصفهان گز
صدمه اک
جامد ژلاتین مانند ژل
روی و چهره لقا
ظرف آبخوری لیوان
مأمور گماشته
انتخاب کردن گزیدن
خیس تر
ریز نمرات بارم
مسافرخانه مدرن هتل
زبانه آتش لهیب
مجرای خروج دود موتور اگزوز
رنگ طبیعت سبز
موجود خیالی دیو
ریسمان رسن
شک و تردید ریب
نزاکت ادب
نی توخالی نال
نظرات انتخاباتی ارا
چیره‌دست وارد
زیرکی و هوشمندی دها
دورنمای عمر سن
زمین دور از آب لیا
لباس کهنه مندرس
کفش قدیمی پاشنه‌دار ارسی
از شبه‌فلزات ید
تک آهنگی از گروه ماکان ببینمنو
خرامان دنان


جواب مرحله ۹۹۷ جدولانه ۱

نوشتن و امضا کردن سند تعهد پذیرهنویسی
شیوه نوشتار الفبای زبان خط
مرغ می‌رود جا
عدد یک رقمی چهار
پیدایش ظهور
پرده توری شف
از شهرهای استان یزد اردکان
خشکسالی قحطی
اول چیزی مقدمه
بانگ و آواز غو
حرص و طمع از
اثر سنایی حدیقهالحقیقه
تابلویی از سالوادور دالی تداومحافظه
فراگرفتن و آموختن اخذ
چندین جدول جداول
پیمودن طی
نیمه نصف
سرگشته هاج
حیوان نجیب اسب
کشور ثروتمند قطر
موی گوسفند پشم
گیاهی است خاردار یز
یک طرف از بدن شق
شهر ایالات متحده لاسوگاس
ایجاد کردن پدیداوردن
واحد شمارش نهال اصله
پرهیزگار تقی
شکستن کسر
دام تله
دوشنده شیر هاشم
مالک و صاحب ذا
باد سخت توفان
پیمان زناشویی عقد
نور ماه مهتاب
تصفیه پالش
خیال و گمان سو
حیوان خوش خواب خرس
خرد عقل
حالت جان کندن نزع
هرگز نه لن
مهربان ریوف
کر شدن صم
عضو صورت لپ
گرداگرد چیزی را گرفتن محاصره
شهر آذربایجان غربی خوی
اسب نر نریان
پاک و برگزیده نقی
تابلویی از کلود مونه نیلوفرهایابی
گلی سفید رنگ نرگس
تله و دام فخ
پیش نزد
تابه نان پزی ساج
باریک و نازک قلمی
جلو پیش
امر از فرسودن فرسای
بهره سهم
فراخ وسیع
گیره کاغذ کلیپس
همسایه شمالی ترکمنستان
از صفات پرسشی کدامین
بخشنده سخی
گستاخ و بی‌باک جری
نوعی ماهی کفال
آتش‌دان مجمر
بیهوده مهمل
مظهر روشنایی اب
آسیب اک
به طور خلاصه اجمالا
بچه پرنده جوجه
پایتخت سوئیس برن
حاکم فرماندار
از بت‌های جاهلیت ود
محفظه‌ای در لباس جیب
بالای بیگانه اپ
پرورش حیوانات اهلی دامپروری
سیماب ابک
عزیز تازی ام
جهد کردن اجتهاد
ابزار ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری دیسکت
پیشوا امام
واحد پول نیجریه نایرا
سؤال کننده پرسنده
به پایان رسیدن انجامیدن
شهری در ایالات متحده سیاتل
تیم فوتبال فرانسوی نیس
واحد طول متر
مجموعه ست
حرف نفرت اف
به گمان افکندن ایهام
مار خطرناک کبرا
واحد پول بنگلادش تاکا
آموختن یادگرفتن


جواب مرحله ۹۹۸ جدولانه ۱

اثر احمد محمود همسایهها
از شهرهای استان قم قنوات
تبار ایل
کفر شرک
گروهی از ترکیبات یونی از گوگرد سولفات
گفتگوی دوستانه گپ
طولانی کردن کشدادن
او وی
خراش خدشه
مایه زیست قوام
زندگانی یافتن جانگرفتن
همراه داماد ساقدوش
منسوب به پسر پسرانه
حکم صریح نص
بی‌هوا وکیوم
دوستی و محبت ود
آشامیدن نوشیدن
صبح زود پگاه
تفاله ابریشم لاس
حالت جان کندن نزع
کلیات، مبادی اصول
ویژه خاص
نیمه بار تا
محل عبادت مسلمانان نمازخانه
به خاکسپاری دفن
با خم می‌آید چم
رخساره خد
عصر حجر پارینهسنگی
پایتخت ایتالیا رم
رج صف
شهر گیلان رودسر
لایه سوراخ شده جو ازن
منگنه پانچ
گرفتگی عضلات قولنج
تحت سلطه کشور بیگانه مستعمره
تاوان تقاص
درخشان منور
کلمه درد و افسوس اوه
دانای بی‌همتا مزدا
پارچه شلواری محکم لیمزدا
مصیبت پشت مصیبت قوزبالاقوز
قانونگذار مقنن
اثر محمد محمد علی قصهتهمینه
همراه خاشاک خس
از سوره‌ها طارق
پول نقد وجهطارق
جانور خوش پوست خز
پول موجود نقد
صفحه فلزی شماره خودرو پلاک
روزی‌رسان رزاق
ساحت و میدان پهنه
آشیانه پرنده عش
پایتخت نیجریه ابوجا
غبار پراکنده در هوا ذر
دارایی‌ها املاک
پایتخت اروپایی برن
موافق سازگار
یونجه قت
ناشایست ناخلف
اثر برتولت برشت بعل
جای زیادی اشغال می‌کند جاگیر
گیاه دارویی جوشیده در آب جوشانده
غلیان جوشش
نکوهنده لایم
فربه چاق
برگه فیش
ویتامین جدولی کا
خالص ناب
ستیزه لجاج
بازداشتن نهی
پنهان خفی
ده هزار سال ترکی ون
کشتی‌های جنگی ناوگان
بالابر ماشین جک
تکثیر ماکیان جوجهکشی
نخستین اولین
اثر شهریار مندنی پور شرقبنفشه
پاک زکی


جواب مرحله ۹۹۹ جدولانه ۱

اثر مهدی اخوان ثالث عاشقانهوکبود
دستگاه نساجی هف
آهو ظب
ستاره‌شناسی نجوم
نمودار اطلاعات چارت
شهر بی دفاع رم
کیفیت چگونگی
کشاورز زارع
نگاه از روی خشم زهرچشم
حدس ظن
حرف تعریف عربی ال
اثر امیرحسن چهلتن روضهقاسم
واحد پول آنگولا کوانزا
نفیس گرانبها
منظم و مرتب جور
کاکل اسب فش
ضربه با دست به پشت گردن پسگردنی
بی‌نظمی هرجومرج
شخص فرد
گمراهی ضل
پسوند تصغیر چه
واحد سرعت هواپیما ماخ
گوی فوتبال توپ
از پیامبران هود
پادشاه مصری فرعون
کشور اروپایی اکراین
خورشت پر روغن مسما
همسر مرد زوجه
جستنی در معدن رگه
موی پیشانی توک
رستنی چتری شکل قارچ
از شهرهای استان تهران پاکدشت
لباس جراحان گان
نواق موسیقی چر
نوعی پلنگ یوز
جانش را کف دستش گرفته جانبرکف
وسیله نقلیه غیر موتوری دوچرخه
عید روزه‌داران فطر
چین خوردگی سطح آب موج
خزیدن روی زمین دب
عضو بالانشین سر
موجود بی جان و بی حرکت جماد
راندن سوق
خرچال جرد
حالی کردن فهماندن
از حروف الفبا کاف
شنوایی سمع
هر فصل از اوستا نسک
گره روانی عقده
اسپرم نطفه
نیرو قوت
خشک مزاج یبس
اثر رنه دکارت انفعالاتنفس
شیار داخل لوله تفنگ خان
نقص‌ها عیوب
یار ماسه شن
گور مقبره
دشنام دادن شتم
پرنده زیبا قو
پیدا شدن اندیشه بد در دل وسوسه
تکلیف دانش آموز مشق
چاهی در جهنم ویل
قوه فهم شعور
داستان قصه
مهربانی شفقت
قطار ترن
از ورزش‌های رزمی تکواندو
مزه ناگوار تلخ
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ادمشناس
وجود دارد هست
دومین دو رقمی یازده
حمام کاشان فین
نادرست غلط
پاک‌دامنی عصمت
هر کس بکند ته آن می‌ماند چاه
آن سوی ورا
فرایند پروسه
نزد عرب لدی
دشوار صعب
بدون موی لغ
شکیبایی کردن تصبر
مطلوب نیست ناپسند
تعویق موکول
لقب شاعر تخلص
فایده و اثر خاصیت
برجسته شاخص
تیغ موکت‌بری کاتر
جامه جنگ زره
واحد پول بلاروس روبل
مزه غذا طعم
آواز دهنده هاتف
بغل و آغوش کش
تمام شد تمت
شهری در فرانسه بوردو
مرتجع فلزی فنر
ظرفی برای آشپزی تابه
از عقیده خود برگشتن انصراف
جبال کوهستان
یک و یک اا
نظیر، مانند همتا
به نوبت کاری انجام دادن تناوب
قیمت بازاری فی
در مقام توبه گفته می‌شود استغفرالله
بیم ترس


جواب مرحله ۱۰۰۰ جدولانه ۱

بازداشتن منع
چراگاه‌ها مراتع
ترشرویی اخموتخم
شنبه یهودیان سبت
اثر ناصرخسرو سعادتنامه
صدای زنبور وز
مخزن الکتریکی اکومولاتور
عملی در نماز رکوع
اگر چه هرچند
ریز نمرات بارم
آروغ رغ
کنار هندسی ضلع
وزیر در رأس آن قرار دارد وزارتخانه
غصه غم
اثر محمد حسن شهسواری وقتیدلی
موجب آزار دیگری است متعرض
خبر عرب نبا
سر بی مو و طاس دغ
ناپدری راب
ناجور و ناهمگون لنگهبهلنگه
برنج پخته چلو
شهری در ایالات متحده سنخوزه
قسم و گونه نوع
برهنه ورت
دور از شما بلانسبت
اثر ژانپل سارتر سنعقل
مسرف ولخرج
هزار کیلو تن
ضمیر ناخودآگاه من
پیشوای مذهبی اخوند
شراب خمر
خودداری از انجام کاری ابا
صحبت اینترنتی چت
هواپیمای جنگنده روسی میگ
علامت فعل استمراری ای
حشره آفت مزارع ملخ
واحدی در ارتش هنگ
درون کله مخ
به گرو دادن ابسال
قرائت شده خوانده
نوعی گلدوزی روی طرح آماده گوبلن
بیم واهمه
روغنی چرب
بخش خارجی دهان لب
آلوده و چرکین پلشت
صباغی رنگرزی
سرشت خو
چربی پیه
مالک و صاحب ذا
پای ثابت سالاد گوجه
نیرو دادن تقویت
چرک سخ
طرفدار حکومت دولتخواه
دشمنی عداوت
کم پشت تنک
خوار شدن ذل
درونی ذهنی
بزرگ و تنومند گبز
نمایان اشکار
بیهوده منتظر گذاشتن قالگذاشتن
مروارید در
آزاد و رها ول
وارد شدن و رسیدن صل
گشاد نیست تنگ
به دست آمده گرفته
پایتخت تاجیکستان دوشنبه
گرمی حرارت
خرد و کوچک که
تنگه جنوبی هرمز
اکسید آهن زنگ
آشپزخانه مطبخ
برانگیختن تحریک
مباهات کردن فخر
پیمان زناشویی عقد
دوستی و محبت ولا
رفیق مشهدی یره
چه بسیار بسا
یار جری تام
نغمه، سرود نوا
پیرو یک اصل هستند فروع
خرما رطب
بالابر ماشین جک
در حمام بجویید وان
شهر خراسان شمالی فاروج
چاپلوسی تملق
کافی بس
اولاد خدمتکار خانهزاد
پرده‌در هتاکگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه 1  | 12,539 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.