پاسخ کامل مراحل 886 تا 900 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 886 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 887 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 888 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 889 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 890 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 891 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 892 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 893 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 894 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 895 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 896 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 897 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 898 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 899 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 900 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۸۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوشبخت سفیدبخت
افقی ۱ برخورداری استمتاع
افقی ۲ حسد رشک
افقی ۲ ماشین بارکشی کامیون
افقی ۲ فیلمی از یدالله صمدی دمرل
افقی ۳ نوعی چاپ افست
افقی ۳ مرغزار راغ
افقی ۳ دانشی است که درباره زمین و تقسیمات طبیعی بحث می‌کند جغرافی
افقی ۴ جایز و روا مشروع
افقی ۴ چین و چروک پوست یرا
افقی ۴ خوی و سرشت منش
افقی ۵ اولین عدد دو رقمی ده
افقی ۵ گل پخته سفال
افقی ۵ به موقع بجا
افقی ۵ شتر عرب ابل
افقی ۶ مارکی بر خودروهای سنگین ولوو
افقی ۶ نوعی یخچال با سرمای زیاد فریزر
افقی ۶ صدای درد اخ
افقی ۷ قدرت و نیرو زور
افقی ۷ سوراخ‌های خانه زنبور نخاریب
افقی ۷ اجازه داده شده مرخص
افقی ۸ ضروری و لازم بایست
افقی ۸ آشکار شدن راز فاش
افقی ۸ اصطلاحی در تلویزیون پلاتو
افقی ۹ داخل اندر
افقی ۹ دانا و باخرد فرهمند
افقی ۹ واحد شمارش نان قرص
افقی ۱۰ محصول مرداب نی
افقی ۱۰ رسوا و بی‌آبرو بدنام
افقی ۱۰ نام یکی از خیابان‌های تهران دروس
افقی ۱۱ نوعی ورزش با گوی و چوگان گلف
افقی ۱۱ عهد و قرار شرط
افقی ۱۱ هدف تیر اماج
افقی ۱۱ یکی از دو جنس نر
افقی ۱۲ امت‌ها امم
افقی ۱۲ ذهن و خاطر یاد
افقی ۱۲ آقای فرانسوی موسیو
افقی ۱۳ منسوب به جسم جسمانی
افقی ۱۳ بی‌هوشی کما
افقی ۱۳ وحشت هراس
افقی ۱۴ سهیم شریک
افقی ۱۴ از رنگ‌ها شکلاتی
افقی ۱۴ بی‌سواد قدیمی امی
افقی ۱۵ از واحدهای مسافت کیلومتر
افقی ۱۵ ساززن نوازنده
عمودی ۱ ممتاز و برگزیده سرامد
عمودی ۱ درخت ون زبانگنجشک
عمودی ۲ در چهارشنبه سوری طرفدار بسیار دارد فشفشه
عمودی ۲ معطر کننده بستنی وانیل
عمودی ۲ محرمانه سری
عمودی ۳ تمام و همگی یکسر
عمودی ۳ سیاهرگ ورید
عمودی ۳ قوم و خویشاوند فامیل
عمودی ۴ از ادعیه معروف توسل
عمودی ۴ فلز گلوله سرب
عمودی ۴ قطعه‌ای در چرخ خیاطی ماکو
عمودی ۵ دفاع فوتبال بک
عمودی ۵ بدبویی، گندیدگی عفونت
عمودی ۵ غیر دوست دشمن
عمودی ۶ محافظ گل خار
عمودی ۶ صدای درد اوخ
عمودی ۶ فلز مرتجع فنر
عمودی ۶ بخشی از اوستا یشت
عمودی ۷ مایل بودن تمایل
عمودی ۷ تندرو افراطی
عمودی ۷ ناشنوا کر
عمودی ۸ عظیم‌الجثه یغر
عمودی ۸ آماده و مهیا فراهم
عمودی ۸ خوردن عرب اکل
عمودی ۹ ضمیر سوم شخص مفرد او
عمودی ۹ رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند ابریشم
عمودی ۹ ادامه دادن کاری ادمان
عمودی ۱۰ از آلات موسیقی سنج
عمودی ۱۰ یقه پیراهن جیب
عمودی ۱۰ پشیمانی ندم
عمودی ۱۰ لباس‌ها را صاف می‌کند اتو
عمودی ۱۱ بسیار سخن‌چین غماز
عمودی ۱۱ خوش و خرم پدرام
عمودی ۱۱ حرفی در مقام تردید یا
عمودی ۱۲ جدید و امروزی مدرن
عمودی ۱۲ شن و ریگ نرم رمل
عمودی ۱۲ پول‌ها وجوه
عمودی ۱۳ نظر کردن به چیزی تماشا
عمودی ۱۳ نام سابق شهر ری راقس
عمودی ۱۳ بزرگان سران
عمودی ۱۴ موسیقی کودکان ارف
عمودی ۱۴ سمت مغرب باختر
عمودی ۱۴ بداقبالی نیامد
عمودی ۱۵ به ویژه علیالخصوص
عمودی ۱۵ کشور سیبری روسیه


جواب مرحله ۸۸۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بخت آزمایی لاتاری
افقی ۱ آش یزد شولی
افقی ۱ پسر فریدون سلم
افقی ۲ سربسته و ممهور اک
افقی ۲ به آرزویش نرسیده ناکام
افقی ۲ همسر گشتاسب و دختر قیصر دوم کتایون
افقی ۳ درنده دریایی کوسه
افقی ۳ نیکی احسان
افقی ۳ کنار آمدن سازش
افقی ۴ چیستی ماهیت
افقی ۴ پارسا بتول
افقی ۴ از ادات ندا ای
افقی ۵ کار دستی یدی
افقی ۵ نام آیه سوم سوره مائده اکمال
افقی ۵ در دست خیاط است سوزن
افقی ۶ در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند کارگر
افقی ۶ کژتابی ابهام
افقی ۶ ضربه محکم به توپ شوت
افقی ۷ پایتخت اوگاندا کامپالا
افقی ۷ آوازه شهرت
افقی ۸ نت چهارم فا
افقی ۸ حرف همراهی با
افقی ۸ مرغ انگلیسی هن
افقی ۸ غذای رقیق اش
افقی ۹ پول آذربایجان منات
افقی ۹ پوششی برای محافظت از سر در جنگ‌های قدیم کلاهخود
افقی ۱۰ عقاب سیاه دال
افقی ۱۰ کاخ تاریخی فرانسه ورسای
افقی ۱۰ رهبر قوم هون اتیلا
افقی ۱۱ گفتار بیان
افقی ۱۱ فقر و تنگدستی افلاس
افقی ۱۱ لقبی ویژه برای برخی از عالمان بزرگ مسلمان شیخ
افقی ۱۲ همان کافی معنا می‌دهد وس
افقی ۱۲ ستیزه جدال
افقی ۱۲ شاخه تازه روییده رستاک
افقی ۱۳ تاج پادشاهی افسر
افقی ۱۳ اصرار بر انجام حرکات فردی در فوتبال تکروی
افقی ۱۳ حکمران والی
افقی ۱۴ اعدام قدیمی در فرانسه گیوتین
افقی ۱۴ پیامبر خیاط ادریس
افقی ۱۴ بوی ماندگی نا
افقی ۱۵ پشیمانی ندم
افقی ۱۵ آهنگ نظامی مارش
افقی ۱۵ لقب ابوبکر صدیق یارعار
عمودی ۱ این اسید حاصل عمل تخمیر است که در ریشه‌های ترش شده و فرآورده‌های تخمیری شیری مثل ماست، پنیر، و ... به وفور وجود دارد لاکتیک
عمودی ۱ شخص فرد
عمودی ۱ مجموع آنها، قطار را تشکیل می‌دهد واگن
عمودی ۲ سازمان همکاری اقتصادی اکو
عمودی ۲ پایتخت بنگلادش داکا
عمودی ۲ آبشار معروف لرستان ابسفید
عمودی ۳ زن گندمگون سمیرا
عمودی ۳ ناسیونالیست ملی
عمودی ۳ رتبه فردی که مدال برنز گرفته سوم
عمودی ۴ ضمیر جمع دور انها
عمودی ۴ شائبه گمان
عمودی ۴ حق‌الزحمه اجرت
عمودی ۵ نشانه مفعول را
عمودی ۵ ساز چنگ هارپ
عمودی ۵ لوله تغذیه گیاه اوند
عمودی ۵ دریا یم
عمودی ۶ فرد فرد یکایک
عمودی ۶ دم بریده ابتر
عمودی ۶ دختر زئوس اتنا
عمودی ۷ چه بسا احتمالا
عمودی ۷ لیشمانیوز پوستی سالک
عمودی ۸ خورشید شمس
عمودی ۸ اجداد ابا
عمودی ۸ یک حرف و سه حرف کاف
عمودی ۸ از درختان جنگلی راش
عمودی ۹ احمق ابله
عمودی ۹ رگ حیاتی استان کرمان هلیلرود
عمودی ۱۰ گرفتگی زبان لکنت
عمودی ۱۰ غریبه نیست اشنا
عمودی ۱۰ در بند بودن اسیری
عمودی ۱۱ هنوز بیگانه یت
عمودی ۱۱ حنا وسمه
عمودی ۱۱ دامنه یک سایت هاست
عمودی ۱۱ حرف گزینش یا
عمودی ۱۲ پایتخت نروژ اسلو
عمودی ۱۲ قیافه ریخت
عمودی ۱۲ شهری در فرانسه اوسر
عمودی ۱۳ سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا
عمودی ۱۳ بدترکیب زشت
عمودی ۱۳ نامی دخترانه ویشکا
عمودی ۱۴ سرمربی آرژانتینی سابق تیم ملی والیبال ایران لوزانو
عمودی ۱۴ از آن سو بلندترین شب سال است ادلی
عمودی ۱۴ رود روسیه لنا
عمودی ۱۵ سکرتر منشی
عمودی ۱۵ ضربان قلب تپش
عمودی ۱۵ اراده است و مقابل جبر اختیار


جواب مرحله ۸۸۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ داستان جالب توجه دراماتیک
افقی ۱ تمرین ممارست
افقی ۲ یاقوت یاکند
افقی ۲ راکب سوار
افقی ۲ سالک رهرو
افقی ۳ فدراسون والیبال فیوا
افقی ۳ مرکز استان اردبیل اردبیل
افقی ۳ حرکت هوا باد
افقی ۴ ماهی کنسرو تن
افقی ۴ همگانی و مقابل خاص عام
افقی ۴ آخرین توان نا
افقی ۴ خبرگزاری ایران ایرنا
افقی ۵ باایمان متدین
افقی ۵ الهه ماه سومریان نانا
افقی ۵ خطاب بی‌ادبانه هی
افقی ۶ گل نومیدی یاس
افقی ۶ آراسته و مرتب منظم
افقی ۶ وجب بدست
افقی ۷ پرده‌در هتاک
افقی ۷ حق‌الشرب اببها
افقی ۷ منزلت ارج
افقی ۸ تعمیر مرمت
افقی ۸ انتقال بیماری سرایت
افقی ۸ پرنده سعادت همای
افقی ۹ بی‌خطر امن
افقی ۹ پراکنده منتشر
افقی ۹ قسمتی از قطار کوپه
افقی ۱۰ چارپایان دواب
افقی ۱۰ تابناک روشن
افقی ۱۰ پایتخت اتریش وین
افقی ۱۱ شیره خرما مت
افقی ۱۱ نوعی شیرینی رولت
افقی ۱۱ جاهل و بی‌خرد نادان
افقی ۱۲ اعتراف کردن اقرار
افقی ۱۲ بله انگلیسی یس
افقی ۱۲ سر راس
افقی ۱۲ درخت انگور مو
افقی ۱۳ شیشه میکروسکوپ لام
افقی ۱۳ خودداری کردن امتناع
افقی ۱۳ جنگ نبرد
افقی ۱۴ سفیدرنگ ابیض
افقی ۱۴ طلاساز زرگر
افقی ۱۴ از حروف یونانی لاندا
افقی ۱۵ افسرده و دلتنگ دلمرده
افقی ۱۵ ارتشا رشوهدادن
عمودی ۱ بیماری خفقان دیفتری
عمودی ۱ لرزانک میوه مارمالاد
عمودی ۲ رود مقدس آلمان راین
عمودی ۲ دیلم اهرم
عمودی ۲ رو به رو شدن تقابل
عمودی ۳ بازگشت صدا اکو
عمودی ۳ فقیر و بینوا مستمند
عمودی ۳ پوسیده رمیم
عمودی ۴ بلندنظری مناعت
عمودی ۴ همراه آشغال ات
عمودی ۴ عقب و پشت سر ورا
عمودی ۴ زیان رساندن ضر
عمودی ۵ نام ترکی اد
عمودی ۵ آدم کوچک ادمک
عمودی ۵ پشت سر ماورا
عمودی ۶ درستکار امین
عمودی ۶ خوشه گندم سنبل
عمودی ۶ طعم مزه
عمودی ۷ درخت تسبیح یسر
عمودی ۷ مراقبت در اجرای امری نظارت
عمودی ۷ سر فصل روزنامه تیتر
عمودی ۸ احمق کودن
عمودی ۸ کارگزار مباشر
عمودی ۸ جان‌پناه سرباز سنگر
عمودی ۹ فرشته موکل بر آهن ابان
عمودی ۹ خارج بیرون
عمودی ۹ کمانگیر باستانی ارش
عمودی ۱۰ لوله گوارشی مری
عمودی ۱۰ شکوه ابهت
عمودی ۱۰ خیابان شارع
عمودی ۱۱ از الفبای یونانی لاندا
عمودی ۱۱ عاقل کندا
عمودی ۱۱ زیر پا مانده له
عمودی ۱۲ صد متر مربع ار
عمودی ۱۲ گل نومیدی یاس
عمودی ۱۲ خدای درویش هو
عمودی ۱۲ مدارک اسناد
عمودی ۱۳ لیدر رهبر
عمودی ۱۳ جعبه استامپ تامپون
عمودی ۱۳ خوشه گندم و جو بنا
عمودی ۱۴ نوعی مالیات سرانه
عمودی ۱۴ مسافر راهی
عمودی ۱۴ دودل مردد
عمودی ۱۵ عبادتگاه ژاپنی توداییجی
عمودی ۱۵ میزاب ناودان


جواب مرحله ۸۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رنگ زرد تیره تا قهوه‌ای روشن خرمایی
افقی ۱ از قالب‌های شعر فارسی ترجیعبند
افقی ۲ آرام گرفته اسوده
افقی ۲ قسمتی از خانه‌های قدیم اندرونی
افقی ۳ توان نا
افقی ۳ در به در اواره
افقی ۳ با زرق آید برق
افقی ۳ کمربند طبی گن
افقی ۴ کشور اروپایی ولز
افقی ۴ دروازه درب
افقی ۴ مخفف از او ازو
افقی ۴ قاچ برش
افقی ۵ کنایه از شخص بسیار خشمگین و به هیجان آمده اتشی
افقی ۵ ییلاق کرج گاجره
افقی ۵ برادر مادر دایی
افقی ۶ از نژادهای زردپوست آسیایی تای
افقی ۶ جغد بوف
افقی ۶ خبرگزاری ایران ایرنا
افقی ۷ دستگاه نساجی هف
افقی ۷ حلقوم نای
افقی ۷ نوعی کاغذ ضخیم که برای ساختن جلد کتاب استفاده می‌شود گالینگور
افقی ۸ پژمرده لس
افقی ۸ اثری از ماری ان دی آی سهزنقوی
افقی ۸ دهان کجی یی
افقی ۹ از تیم‌های بوندس لیگا دورتموند
افقی ۹ اسم مصدر از تنیدن تنش
افقی ۹ چند خودمانی چن
افقی ۱۰ مرتعش لرزان
افقی ۱۰ درجه حرارت دما
افقی ۱۰ پیراستن به شیوه باغبان هرس
افقی ۱۱ اقبال شانس
افقی ۱۱ ناامید مایوس
افقی ۱۱ رشک برنده حاسد
افقی ۱۲ کار و کردار کنش
افقی ۱۲ خوراک مرغ دان
افقی ۱۲ کوچک، خرد ریز
افقی ۱۲ مقیاس طول متر
افقی ۱۳ چاشنی سالاد سس
افقی ۱۳ مدد کمک
افقی ۱۳ الله اکبر گفتن تکبیر
افقی ۱۳ پنبه پاک نکرده وش
افقی ۱۴ فیلمی با هنرنمایی الناز شاکردوست کیشومات
افقی ۱۴ کشتیبان ناخدا
افقی ۱۵ کتابی تألیف امین احمد رازی در باب شعرا هفتاقلیم
افقی ۱۵ چخماق اتشزنه
عمودی ۱ در واقع زیرساخت جامعه را تشکیل می‌دهد خانواده
عمودی ۱ رنجیده و آزرده دلشکسته
عمودی ۲ پیام‌آوری رسالت
عمودی ۲ شهر تاریخی ایتالیا فلورانس
عمودی ۳ تاک مو
عمودی ۳ زیبا نیست زشت
عمودی ۳ ملامت سرزنش
عمودی ۳ یار شلوار کت
عمودی ۴ شکلک ادا
عمودی ۴ هذیان بیمار یان
عمودی ۴ سر بی‌مو تاس
عمودی ۴ مرزبان کیا
عمودی ۵ پیروان دین حضرت موسی یهود
عمودی ۵ گلی خوشبو یاسمن
عمودی ۵ مرکز سوریه دمشق
عمودی ۶ قلعه مستحکم ارگ
عمودی ۶ ناگهانی یهو
عمودی ۶ خوراک ماکول
عمودی ۷ مقابل رعیت ارباب
عمودی ۷ محبس زندان
عمودی ۷ نت مخمور می
عمودی ۸ عضو درخت تنه
عمودی ۸ موی سفید و سیاه جوگندمی
عمودی ۸ تمام، همگی تام
عمودی ۹ گذشتن رد
عمودی ۹ نرمی کردن با کسی ارفاق
عمودی ۹ نیم تنه گرم اورکت
عمودی ۱۰ شایستگی جربزه
عمودی ۱۰ کویر معروف لوت
عمودی ۱۰ میوه جاذبه سیب
عمودی ۱۱ پول آلمان یورو
عمودی ۱۱ خود را با آن می‌بینیم ایینه
عمودی ۱۱ زیور زینت
عمودی ۱۲ گردن عنق
عمودی ۱۲ قرض دین
عمودی ۱۲ توضیح شرح
عمودی ۱۲ انبار غله راش
عمودی ۱۳ حرف فقدان بی
عمودی ۱۳ اسب تنومند بارگی
عمودی ۱۳ جد رستم سام
عمودی ۱۳ پوست قیمتی خز
عمودی ۱۴ نصف‌النهار مبدأ گرینویچ
عمودی ۱۴ ستایش کردن ستودن
عمودی ۱۵ معاون استاد دانشگاه دانشیار
عمودی ۱۵ مؤسس افشاریان نادرشاه


جواب مرحله ۸۹۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تقویم جلالی را مدون نمود عمرخیام
افقی ۱ یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال دنیا دینوزوف
افقی ۲ کلمه تعلیل به معنی زیرا برای
افقی ۲ ترکیب آبی و قرمز بنفش
افقی ۲ رفتار همراه با ادب نزاکت
افقی ۳ دارویی که در طب و جراحی برای التیام جراحات ساده به کار می‌رود یدفرم
افقی ۳ جوهر مازو تانن
افقی ۳ فر به آن اضافه کنید تا گلی زیبا شود نیلو
افقی ۴ نقطه اینترنتی دات
افقی ۴ چاشنی ساندویچ سس
افقی ۴ برادر گیو و از شخصیت‌های شاهنامه رهام
افقی ۴ درخت قالیبافان دار
افقی ۵ رایگان زب
افقی ۵ پایتخت سریلانکا کلمبو
افقی ۵ طولانی‌ترین عضو بدن روده
افقی ۶ دامپزشک بیطار
افقی ۶ از آثار شکسپیر هملت
افقی ۶ زهر سم
افقی ۷ از دعاهای مفاتیح کمیل
افقی ۷ ایالتی در ایالات متحده کنتاکی
افقی ۷ با نمک شور
افقی ۸ مرکز عملیات اسماعیلیان الموت
افقی ۸ ضمیر اشاره نزدیک این
افقی ۸ از آهنگ‌های موسیقی ایرانی رهاوی
افقی ۹ پلنگ نمر
افقی ۹ کشور یائونده کامرون
افقی ۹ واحد پول عمان ریال
افقی ۱۰ پهلوان یل
افقی ۱۰ آلونک کومه
افقی ۱۰ واحد شمارش هواپیما فروند
افقی ۱۱ نژاد ایرانی اریا
افقی ۱۱ رود مرزی ایران و عراق اروند
افقی ۱۱ غزل نشده غز
افقی ۱۲ هنگام افزایش دمای بدن تولید می‌شود عرق
افقی ۱۲ داستان ادبی رمان
افقی ۱۲ مظهر لاغری نی
افقی ۱۲ علف خوردن دام چرا
افقی ۱۳ دیوار بلند اورا
افقی ۱۳ توبه کننده تواب
افقی ۱۳ حاشیه و کناره زهوار
افقی ۱۴ به طرف دست راست رفتن تیامن
افقی ۱۴ خط نابینایان بریل
افقی ۱۴ فصل بهار ربیع
افقی ۱۵ انرژی کارمایه
افقی ۱۵ منطقه مابین مرز دو کشور صفرمرزی
عمودی ۱ خالق موش و گربه عبیدزاکانی
عمودی ۱ کریم و جوانمرد عاتک
عمودی ۲ تالاب و آبگیر مرداب
عمودی ۲ نوعی پارچه نخی سفید و نازک ململ
عمودی ۲ خواب خوش رویا
عمودی ۳ مهربانی رافت
عمودی ۳ غیر قابل شمارش بیمر
عمودی ۳ اعتراف کردن اقرار
عمودی ۴ خوبی و نیکویی خیر
عمودی ۴ واحد وزنی کیلو
عمودی ۴ آواز دسته جمعی کر
عمودی ۴ امتها امم
عمودی ۵ چیره مسلط
عمودی ۵ از سوره‌های قرآن تکویر
عمودی ۵ رمق آخر نا
عمودی ۶ حسرت کویر اب
عمودی ۶ ماهی فروش سماک
عمودی ۶ از اصول مذهب شیعه امامت
عمودی ۷ به رخ کشیدن احسان منت
عمودی ۷ دستور کار برنامه
عمودی ۷ کلبه ترکمنان اوبه
عمودی ۸ مجمع الجزایری در شمال اروپا که کشوری را تشکیل می‌دهند فارو
عمودی ۸ واحد شمارش فشنگ تیر
عمودی ۸ محصول ساوه انار
عمودی ۹ نوعی سلاح سرد دشنه
عمودی ۹ تیم فوتبالی در آلمان هانوفر
عمودی ۹ تنگی و سختی بیص
عمودی ۱۰ محله‌ای در تهران نارمک
عمودی ۱۰ امپراتور نیمه دیوانه روم نرون
عمودی ۱۰ پیچیدن لف
عمودی ۱۱ تکرار حرفی نن
عمودی ۱۱ نویسنده فرانسوی خسیس مولیر
عمودی ۱۱ شهر روی آب ایتالیا ونیز
عمودی ۱۲ سنگینی وزن
عمودی ۱۲ دختر لر دت
عمودی ۱۲ از توابع اصفهان هرند
عمودی ۱۲ شکل هندسی هرم
عمودی ۱۳ برآمدگی استخوان زایده
عمودی ۱۳ کلمه تردید شاید
عمودی ۱۳ شهری در حومه تالش چوبر
عمودی ۱۴ نمایندگان وکلا
عمودی ۱۴ پایتخت فیجی سووا
عمودی ۱۴ جمع غریزه غرایز
عمودی ۱۵ سستی فتور
عمودی ۱۵ بازیگر خانم شیار ۱۴۳ مریلازارعی


جواب مرحله ۸۹۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مجانی رایگان
افقی ۱ دستگاه ثبت کننده اطلاعات در هواپیما که در سوانح هوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد جعبهسیاه
افقی ۲ پایتخت قطر دوحه
افقی ۲ بدهکار وامدار
افقی ۳ آزاد و رها ول
افقی ۳ فقیر ندار
افقی ۳ کوه‌ها جبال
افقی ۳ حرف هشتم لاتین اچ
افقی ۴ هر چیز ستون مانند که چیزی بر بالای آن قرار گیرد پایه
افقی ۴ جاه، شوکت و خودنمایی داب
افقی ۴ چه وقت کی
افقی ۴ شگرد کشتی فن
افقی ۵ پراکنده و پریشان ولو
افقی ۵ نام سابق شهر کرد دهکرد
افقی ۵ درختی که چوب آن ارزش صنعتی دارد توسکا
افقی ۶ حادثه سانحه
افقی ۶ پراکنده شدن تفرق
افقی ۶ اسب سرکش توسن
افقی ۷ خنکی سردی
افقی ۷ صبح زود پگاه
افقی ۷ حشره خونخوار ساس
افقی ۸ گوشه‌گیری کز
افقی ۸ در ... جای شهدا خالی بهارازادی
افقی ۸ راه بی‌پایان را
افقی ۹ بسیار درخشان نیر
افقی ۹ سمت چپ یسار
افقی ۹ پیکار و مبارزه نبرد
افقی ۱۰ صحیح درست
افقی ۱۰ از واجبات نماز رکوع
افقی ۱۰ شترمرغ آمریکایی ناندو
افقی ۱۱ تحفه‌ها هدایا
افقی ۱۱ ضربه با پشت راکت تنیس بکهند
افقی ۱۱ تجویز پزشک دوا
افقی ۱۲ ناخن ستور سم
افقی ۱۲ دریا یم
افقی ۱۲ صدای بلند ندا
افقی ۱۲ نام زنانه مهری
افقی ۱۳ پراکندگی شت
افقی ۱۳ جن‌ها اجنه
افقی ۱۳ حافظه جانبی کامپیوتر هارد
افقی ۱۳ نیز هم
افقی ۱۴ مفهوم‌ها مفاهیم
افقی ۱۴ دارای تماس مماس
افقی ۱۵ نمایش سنتی ایرانی سیاهبازی
افقی ۱۵ جنگ حضرت علی با خوارج نهروان
عمودی ۱ بی‌پرده و صریح رکوپوستکنده
عمودی ۱ خورشید شمس
عمودی ۲ خواب کودکانه لالا
عمودی ۲ در مقامی پایین‌تر زیردست
عمودی ۳ هالوژن نمک طعام ید
عمودی ۳ پیامبری در کام ماهی یونس
عمودی ۳ تصویرگر رسام
عمودی ۳ صدای گاو ما
عمودی ۴ لپ گونه
عمودی ۴ جنگ حرب
عمودی ۴ خط‌کش مهندسی تی
عمودی ۴ ادایی برای جلب نظر افه
عمودی ۵ از غزوات احد
عمودی ۵ اعشاری دهدهی
عمودی ۵ واجب کردن ایجاب
عمودی ۶ گذاشته نهاده
عمودی ۶ از صحابه یاسر
عمودی ۶ تفریق منها
عمودی ۷ نوعی موشک راکت
عمودی ۷ سوار راکب
عمودی ۷ چشم‌چران هیز
عمودی ۸ از غلات جو
عمودی ۸ برف روب برفپاروکن
عمودی ۸ نت سوم می
عمودی ۹ دندان فیل عاج
عمودی ۹ شهر خراسان رضوی درگز
عمودی ۹ گردن، مسئولیت عهده
عمودی ۱۰ سگ‌ماهی بمبک
عمودی ۱۰ شاه شاهان مغول قاان
عمودی ۱۰ فاقد امنیت ناامن
عمودی ۱۱ راهنمایی کردن هدایت
عمودی ۱۱ پوشش روی پیشانی هدبند
عمودی ۱۱ گله گوسفندان رمه
عمودی ۱۲ دوازده ماه سال
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ چین و چروک پوست یرا
عمودی ۱۲ خط سیر سیارات مدار
عمودی ۱۳ مساوی یر
عمودی ۱۳ دریغ و حسرت فسوس
عمودی ۱۳ استخوان قفسه سینه دنده
عمودی ۱۳ جهت سو
عمودی ۱۴ شکسته شدن انکسار
عمودی ۱۴ مهمانی نوبتی دوره
عمودی ۱۵ فیلمی از عبدالرضا کاهانی هیچ
عمودی ۱۵ کتابی از مطهری انسانوایمان


جواب مرحله ۸۹۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تجربه و آزمایش کارازمایی
افقی ۱ از رگ‌های اصلی بدن شاهرگ
افقی ۲ بخار کردن تبخیر
افقی ۲ فهرست غذا منو
افقی ۲ چراغدان قندیل
افقی ۳ آب منجمد یخ
افقی ۳ نوعی آجیل مشکلگشا
افقی ۳ محو کردن امحا
افقی ۴ مقصدش دریاست رود
افقی ۴ پوشاک سر کلاه
افقی ۴ پاک و پاکیزه طیب
افقی ۴ نام ترکی اد
افقی ۵ کالا و متاع اروس
افقی ۵ طلیعه اعداد یک
افقی ۵ نماد شکل‌پذیری موم
افقی ۵ پست و فرومایه دنی
افقی ۶ عضو پیچ در پیچ شکم روده
افقی ۶ کمیسر کلانتر
افقی ۷ رفت و آمد به شتاب تکاپو
افقی ۷ تابناک و نوردهنده منیر
افقی ۷ دست پیمان بیعت
افقی ۸ پایتخت اتریش وین
افقی ۸ این نام، نام دو تن از شاهان هخامنشی است کمبوجیه
افقی ۸ با دریا جیحون شود امو
افقی ۹ از جانوران درنده پلنگ
افقی ۹ از مؤسسات مالی بانک
افقی ۹ عملیات جنگی آزمایشی مانور
افقی ۱۰ از هم پاشیده متلاشی
افقی ۱۰ دایی شیرازی خالو
افقی ۱۱ متکدی گدا
افقی ۱۱ نیشتر ادر
افقی ۱۱ نشانه مفعولی را
افقی ۱۱ گریختن فرار
افقی ۱۲ برکت برنج ری
افقی ۱۲ هوش و حافظه ویر
افقی ۱۲ باایمان مومن
افقی ۱۲ تخلص علی اکبر دهخدا دخو
افقی ۱۳ قلعه و حصار اورا
افقی ۱۳ شخصی که در فن یا صنعتی دارای تخصص و تجربه علمی باشد تکنیسین
افقی ۱۳ خیس تر
افقی ۱۴ قوم و خویشاوند فامیل
افقی ۱۴ پول نقد وجه
افقی ۱۴ ویژگی راه باریکی که فقط چهارپایان یا مردم پیاده می‌توانند از آن عبور کنند مالرو
افقی ۱۵ بیماری زردی یرقان
افقی ۱۵ ورزش دارحلقه ژیمناستیک
عمودی ۱ شیره خشکیده گون کتیرا
عمودی ۱ مکان‌نگاری توپوگرافی
عمودی ۲ مشرب ابخور
عمودی ۲ پیمانه و اندازه کیل
عمودی ۲ جدا کننده اتاق‌ها از یکدیگر دیوار
عمودی ۳ مهره‌ای در شطرنج رخ
عمودی ۳ معادل فارسی ژیروسکوپ دوراننما
عمودی ۳ توان و نیرو رمق
عمودی ۴ زن شوهر مرده ایم
عمودی ۴ غذای مریض سوپ
عمودی ۴ همنشین گنده گت
عمودی ۴ ضروری و لازم وایا
عمودی ۵ گاهی روی پلو می‌ریزند زرشک
عمودی ۵ وسیله نخ‌ریسی دوک
عمودی ۵ گل ته حوض لای
عمودی ۵ هرگز نه عرب لن
عمودی ۶ از اعضای داخلی بدن کلیه
عمودی ۶ اقدام به کاری کردن مبادرت
عمودی ۷ دارایی‌ها املاک
عمودی ۷ پیشکار مباشر
عمودی ۷ نوعی آینه یا عدسی کوژ
عمودی ۸ دنباله ینگه
عمودی ۸ معاصر کنونی
عمودی ۸ نجات دهنده منجی
عمودی ۹ زادگاه نیما شاعر نوپرداز یوش
عمودی ۹ محبوب ناصرالدین‌شاه ملیجک
عمودی ۹ مجموعاً رویهم
عمودی ۱۰ پر ناز و عشوه اطواری
عمودی ۱۰ پنجم عرب خامس
عمودی ۱۱ محکم شق
عمودی ۱۱ خجسته و مبارک یمن
عمودی ۱۱ پرنده سعادت هما
عمودی ۱۱ پدر شعر نو نیما
عمودی ۱۲ مشک اناب
عمودی ۱۲ حرارت بالای بدن تب
عمودی ۱۲ حرف نخست الفبای فارسی الف
عمودی ۱۲ سوره ۱۱۴ قرآن ناس
عمودی ۱۳ خراب کردن هدم
عمودی ۱۳ کسی که با کشتی روی دریا گردش و مسافرت کند دریانورد
عمودی ۱۳ پارچه کهنه لت
عمودی ۱۴ سبزی کبابی ریحان
عمودی ۱۴ برادر پدر عمو
عمودی ۱۴ منجم اختری
عمودی ۱۵ دسته‌ای از بردگان و جنگجویان حرفه‌ای در روم باستان گلادیاتور
عمودی ۱۵ وسیله کمک حرکتی اطفال روروک


جواب مرحله ۸۹۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ صاحب کتاب الکافی شیخکلینی
افقی ۱ گلی است تمام فصل شیپوری
افقی ۲ پرنده سعادت هما
افقی ۲ میوه تلفنی الو
افقی ۲ پدر ابوی
افقی ۲ نخستین سه رقمی صد
افقی ۳ پیامبران رسل
افقی ۳ پاسخ مثبت اری
افقی ۳ زندیق مرتد
افقی ۴ از شهرهای کرمان انار
افقی ۴ از حبوبات عدس
افقی ۴ بوی ماندگی نا
افقی ۵ اول شخص جمع ما
افقی ۵ جوان برنا
افقی ۵ حیوانی که اصلا نمی‌تواند رو به عقب برود کانگورو
افقی ۶ محصول آب و صابون کف
افقی ۶ مردن از غصه دق
افقی ۶ ظرف ماست کاسه
افقی ۶ کنسل شدن لغو
افقی ۷ بندگی رق
افقی ۷ حکومت دیکتاتوری استبداد
افقی ۷ پنج ترکی بش
افقی ۸ بچه بازیگوش ناقلا
افقی ۸ فیلم معروف داریوش مهرجویی گاو
افقی ۸ کشوری در جنوب آفریقا لسوتو
افقی ۹ ناپیدا گم
افقی ۹ ببر فرانسه کلمانسو
افقی ۹ ردیف رج
افقی ۱۰ سر خوردن لیز
افقی ۱۰ نوعی ادویه کاری
افقی ۱۰ آزاد و رها ول
افقی ۱۰ رایحه بو
افقی ۱۱ محمد خدابنده الجایتو
افقی ۱۱ دلسوز و مهربان مشفق
افقی ۱۱ خاک صنعتی رس
افقی ۱۲ بنیاد اس
افقی ۱۲ در داخل کمد است کشو
افقی ۱۲ مردان رجال
افقی ۱۳ رانده شده و صفت شیطان رجیم
افقی ۱۳ وسیله الت
افقی ۱۳ پیامبر نبی
افقی ۱۴ نت مخمور می
افقی ۱۴ شادمانی مسرت
افقی ۱۴ زخمی بر صورت ریش
افقی ۱۴ خشنودی رضا
افقی ۱۵ بندر مهم سیستان و بلوچستان چابهار
افقی ۱۵ شهر مهم ایالت واشنگتن سیاتل
افقی ۱۵ هرگز نه عرب لن
عمودی ۱ نامی پسرانه شهرام
عمودی ۱ سنگستان سنگلاخ
عمودی ۱ از اجزای دست و پا مچ
عمودی ۲ دریا یم
عمودی ۲ پسوند آلودگی ناک
عمودی ۲ کتاب روسو امیل
عمودی ۲ تزویر ریا
عمودی ۳ سنگ سخت خارا
عمودی ۳ وسط سر فرق
عمودی ۳ شیشه و آبگینه زجاج
عمودی ۴ عدد اتمی این عنصر ۸۲ است سرب
عمودی ۴ بانک خانگی قلک
عمودی ۴ پریشان و مضطرب اسیمه
عمودی ۵ نمی‌تواند حرف بزند لال
عمودی ۵ قبول نشده رد
عمودی ۵ بیخودی الکی
عمودی ۵ هنگام غروب مسا
عمودی ۶ قلب قرآن یل
عمودی ۶ سیمرغ عنقا
عمودی ۶ سوگ و عزا ماتم
عمودی ۶ تکرار حرفی از الفبا رر
عمودی ۷ صحرایی در آمریکا نوادا
عمودی ۷ گوشتی که بر روی زغال بپزند سگارو
عمودی ۷ همراه آشغال ات
عمودی ۸ خاک صنعتی رس
عمودی ۸ کفش ورزشی کتانی
عمودی ۸ تمام و همه کل
عمودی ۹ از ادات ندا ای
عمودی ۹ خواب بد کابوس
عمودی ۹ برجیس مشتری
عمودی ۱۰ نیمه تاریک زمین شب
عمودی ۱۰ انسان بدکار فاسد
عمودی ۱۰ از ورزش‌های رزمی ووشو
عمودی ۱۰ حرف گزینش یا
عمودی ۱۱ روز تازی یوم
عمودی ۱۱ بوته تازه رسته نهال
عمودی ۱۱ در هم پیچیدن لف
عمودی ۱۱ تراوش نشت
عمودی ۱۲ بنیاد و شالوده پیرنگ
عمودی ۱۲ بعد از غذا می‌خورند دسر
عمودی ۱۲ نزدیکی قرب
عمودی ۱۳ زخم حاصل از سوختگی تاول
عمودی ۱۳ متر دستی وجب
عمودی ۱۳ پوست دباغی شده جیر
عمودی ۱۴ تماشای جستجوگرانه رصد
عمودی ۱۴ میل و علاقه به انجام کاری رغبت
عمودی ۱۴ پشت سر ورا
عمودی ۱۴ گمراهی ضل
عمودی ۱۵ عنصر نمک ید
عمودی ۱۵ اثری از سیمین دانشور سووشون
عمودی ۱۵ صحابه ایرانی پیامبر اسلام سلمان


جواب مرحله ۸۹۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از خطاطان مشهور ایرانی ابنمقله
افقی ۱ ماه نهم میلادی سپتامبر
افقی ۲ از خود راضی و ننر لوس
افقی ۲ نهاد فرهنگی سازمان ملل یونسکو
افقی ۲ پدر از دست داده یتیم
افقی ۳ اجاق سربسته فر
افقی ۳ مزه خرمالو گس
افقی ۳ نام مستعار دهخدا دخو
افقی ۳ نژاد کشور ارمنستان ارمنی
افقی ۴ تحریم سیاسی بایکوت
افقی ۴ آفریده شدگان انام
افقی ۵ سنگ مرر رخام
افقی ۵ بی‌پرده رک
افقی ۵ خارج شده از دین مرتد
افقی ۵ گریز از روی ترس رم
افقی ۶ بهره سود
افقی ۶ از شهرهای آذربایجان شرقی شبستر
افقی ۶ توده بخار متراکم ابر
افقی ۷ حرف فاصله تا
افقی ۷ باطل کردن فسخ
افقی ۷ ژله لرزانک
افقی ۸ توده شناور فولکور
افقی ۸ پایتخت سلسله ساسانیان تیسفون
افقی ۹ فرهنگستان اکادمی
افقی ۹ عزم و قصد نیت
افقی ۹ بخار دهان ها
افقی ۱۰ بطن شکم
افقی ۱۰ دانه به دانه یکایک
افقی ۱۰ تربت خاک
افقی ۱۱ ماهی کنسرو تن
افقی ۱۱ اینک و حالا الان
افقی ۱۱ قورباغه درختی وک
افقی ۱۱ بچه ترسان لولو
افقی ۱۲ سنگینی بر روی چیزی فشار
افقی ۱۲ تمرین نظامی رزمایش
افقی ۱۳ آبگیر و برکه تالاب
افقی ۱۳ جبل کوه
افقی ۱۳ خشکی بر
افقی ۱۳ اولین نت دو
افقی ۱۴ سقف فرو ریخته اوار
افقی ۱۴ کلوپ باشگاه
افقی ۱۴ شیشه میکروسکوپ لام
افقی ۱۵ برچسب کالا باندرول
افقی ۱۵ فوز رستگاری
عمودی ۱ کتابی از ابن ندیم الفهرست
عمودی ۱ از اثرهای معروف سهراب سپهری هشتکتاب
عمودی ۲ دماغ سوخته بور
عمودی ۲ از شهرهای خراسان خواف
عمودی ۲ شهر توت کن
عمودی ۲ از اثرهای معروف سیاوش کسرایی اوا
عمودی ۳ دور دهان نس
عمودی ۳ حرکت هوا باد
عمودی ۳ قرض و بدهی وام
عمودی ۳ شخص غیر معلوم فلان
عمودی ۴ قدم گام
عمودی ۴ هستی فلک
عمودی ۴ اگرا اشارد
عمودی ۵ نوعی زردآلو قیسی
عمودی ۵ آزمایشگاه فضایی اسکایلاب
عمودی ۶ افشای راز لو
عمودی ۶ از رودهای مهم ایران کر
عمودی ۶ وسیله نوشتن خودکار
عمودی ۶ شامه‌نواز بو
عمودی ۷ رشته‌کوهی در افغانستان هندوکش
عمودی ۷ داستان بلند رمان
عمودی ۷ میوه نارس کال
عمودی ۸ دشوار سخت
عمودی ۸ گرفتنی از هوا بل
عمودی ۸ حرف دهان کجی یی
عمودی ۸ متد روش
عمودی ۹ صندلی سنگی سکو
عمودی ۹ شادمانی مسرت
عمودی ۹ کلال کوزهگر
عمودی ۱۰ از رودهای اروپا پو
عمودی ۱۰ چاه جهنده ارتزین
عمودی ۱۰ اندک کم
عمودی ۱۰ برگ برنده اس
عمودی ۱۱ نوعی زغال سنگ انتراسیت
عمودی ۱۱ شکوه ابهت
عمودی ۱۲ بهانه ایراد
عمودی ۱۲ طلای سیاه نفت
عمودی ۱۲ واحد پول ایتالیا لیر
عمودی ۱۳ تمام کننده متمم
عمودی ۱۳ بازگشت صدا اکو
عمودی ۱۳ شاد و خرم خوش
عمودی ۱۳ نت ششم لا
عمودی ۱۴ میان و وسط بین
عمودی ۱۴ افشرده گوجه رب
عمودی ۱۴ درخت جوان نهال
عمودی ۱۴ چوبه اعدام دار
عمودی ۱۵ از مناسک حج رمیجمره
عمودی ۱۵ علم اقتصاد اکونومی


جواب مرحله ۸۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بزرگترین شهر ساحل عاج و پایتخت قبلی آن ابیجان
افقی ۱ کوهی در شیراز باباکوهی
افقی ۲ بارز بدیهی
افقی ۲ آسودگی خاطر اطمینان
افقی ۳ متضاد ماده نر
افقی ۳ سیاه زخم شاربن
افقی ۳ تغار چوبی لاک
افقی ۳ مرداب گی
افقی ۴ گیاه کتیرا گون
افقی ۴ دانه‌کش بی‌آزار مور
افقی ۴ خانه عرب دار
افقی ۴ حلق گلو
افقی ۵ ویرایش ادیت
افقی ۵ بسیار افزون
افقی ۵ برنا جوان
افقی ۶ به پوشش خود می‌نازد شیک
افقی ۶ مقابل پود تار
افقی ۶ موسیقیدان عصر ساسانی باربد
افقی ۷ مظهر سردی یخ
افقی ۷ لطیف و ملایم نرم
افقی ۷ عده مول‌های حل شده در یک لیتر محلول مولاریته
افقی ۸ مخفف راه ره
افقی ۸ بازدید ورانداز
افقی ۸ فاش کردن لو
افقی ۹ نام رمانی نوشته نویسنده و فیلمساز فرانسوی آلن رب گری یه جامشکسته
افقی ۹ شکاف زمین ترک
افقی ۹ مثل و مانند ند
افقی ۱۰ نوعی یاقوت یمانی
افقی ۱۰ بیرق لوا
افقی ۱۰ از اعداد ترتیبی سوم
افقی ۱۱ فدراسیون جهانی شنا فینا
افقی ۱۱ نوعی بیماری واگیر تیفوس
افقی ۱۱ پول کانادا دلار
افقی ۱۲ کتاب هندوان ودا
افقی ۱۲ طریق راه
افقی ۱۲ بدهی قرض
افقی ۱۲ از بروج فلکی اسد
افقی ۱۳ رودی در فرانسه رن
افقی ۱۳ درخت هندی بان
افقی ۱۳ فاقد آرامش ناامن
افقی ۱۳ نت ششم لا
افقی ۱۴ اداره آگاهی قدیم تامینات
افقی ۱۴ از قدیمی‌ترین کشورهای دنیا یونان
افقی ۱۵ نظریه‌پرداز تیوریسین
افقی ۱۵ دیکتاتور انگلیس کرامول
عمودی ۱ هیدروگرافی ابنگاری
عمودی ۱ دستگاهی برای محاسبه شتاب، سرعت و نیروهای وارده بر خودرو جیفورست
عمودی ۲ خداحافظی بدرود
عمودی ۲ رفتن با ناز خرامیدن
عمودی ۳ حرف تمسخر یی
عمودی ۳ سلاح زنبور نیش
عمودی ۳ به درستی که همانا
عمودی ۳ داخل تو
عمودی ۴ جست و خیز جهش
عمودی ۴ انجیر تین
عمودی ۴ ورزش آبی شنا
عمودی ۴ اجازه گرفتن بار
عمودی ۵ روزها ایام
عمودی ۵ نقشه راه کروکی
عمودی ۵ سنگ‌انداز رامی
عمودی ۶ جایز روا
عمودی ۶ فیل دریایی مرس
عمودی ۶ انس دادن تانیس
عمودی ۷ ته نشست آب ابرفت
عمودی ۷ کارگاه هنرمند اتلیه
عمودی ۷ شکوه‌گوی جدایی‌ها نی
عمودی ۸ درون بطن
عمودی ۸ مبتکر زبان اسپرانتو زامنهوف
عمودی ۸ برکت سفره نان
عمودی ۹ اصل ام
عمودی ۹ شهری در استان لرستان دورود
عمودی ۹ وقت‌ها اوقات
عمودی ۱۰ ترازنامه بیلان
عمودی ۱۰ بت معروف لات
عمودی ۱۰ خانه سرا
عمودی ۱۱ از میوه‌های درختی انار
عمودی ۱۱ مفتش بازرس
عمودی ۱۱ در دستور زبان جایگزین اسم می‌شود ضمیر
عمودی ۱۲ سوغات کرمانشاه کاک
عمودی ۱۲ چلچراغ جار
عمودی ۱۲ تقویت خاک کود
عمودی ۱۲ از دستگاه‌های موسیقی سنتی ایران نوا
عمودی ۱۳ جنگل درخت ون
عمودی ۱۳ میمون جنگلی گوریل
عمودی ۱۳ درس خوانده ملا
عمودی ۱۳ رد پای آب نم
عمودی ۱۴ گل‌های برجسته روی پارچه گلابتون
عمودی ۱۴ نژاد روسی اسلاو
عمودی ۱۵ مرکز کامرون یایونده
عمودی ۱۵ تنگه‌ای معروف بین دریای اژه و مرمره داردانل


جواب مرحله ۸۹۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از غذاهای سنتی خطه سرسبز شمال کتهکباب
افقی ۱ آگاهی خواستن استطلاع
افقی ۲ آنچه به باور نزدیک است قریببهیقین
افقی ۲ مرزبان کیا
افقی ۳ پسوندی برای مزارع زار
افقی ۳ رتبه اداری اشل
افقی ۳ شکم‌بند طبی گن
افقی ۳ دندان ناپایدار لق
افقی ۴ فخر فروشی نخوت
افقی ۴ به رخ کشیدن خوبی و احسان منت
افقی ۴ بیماری کم‌خونی انمی
افقی ۵ توپ چوگان گوی
افقی ۵ جزم اندیش دگم
افقی ۵ جمع محذور به معنی ناروا و ممنوع محظورات
افقی ۶ استوار و سست نشدنی تزلزلناپذیر
افقی ۶ استخوان ساق دست یا پا قصب
افقی ۷ ماه کارگری مه
افقی ۷ بازنده شطرنج مات
افقی ۷ عدد سه رقمی ااا
افقی ۷ از ابزار بنایی ماله
افقی ۸ بلای بنیان‌کن سیل
افقی ۸ سپر درق
افقی ۸ پایتخت سوییس برن
افقی ۹ از نام‌های خدا منان
افقی ۹ اختیار کامل تام
افقی ۹ ضمیر اشاره نزدیک این
افقی ۹ حرف خطاب ای
افقی ۱۰ روپوش بیمارستانی گان
افقی ۱۰ صنعتگر و نیکوکار فرانسوی و بنیانگذار صندوق پس‌انداز و همچنین کارخانه قند و شکر بنیامیندلسر
افقی ۱۱ واحدی در یک مؤسسه دولتی که کار رسیدگی به هزینه‌ها و پرداخت‌های آن مؤسسه مطابق با بودجه و مقررات مالی را بر عهده دارد ذیحسابی
افقی ۱۱ جامه بلند ردا
افقی ۱۱ کمانگیر نامی ارش
افقی ۱۲ استارت قدیمی هندل
افقی ۱۲ کنار نیمکت میز
افقی ۱۲ برقرار و دایر اباد
افقی ۱۳ خسیس شح
افقی ۱۳ تصدیق آلمانی یا
افقی ۱۳ رخنه در کار خلل
افقی ۱۳ نشانه قرآنی ایه
افقی ۱۴ مزه ناخوشایند تلخ
افقی ۱۴ از تیم‌های فوتبال ایران ملوانانزلی
افقی ۱۵ میدان تاریخی اصفهان نقشجهان
افقی ۱۵ تنگه ترکیه که دریای اژه و مرمره را به هم پیوند می‌دهد داردانل
عمودی ۱ کاری را به بهترین وجه انجام دادن سنگتمامگذاشتن
عمودی ۲ کوبیدن در تق
عمودی ۲ نام مورینیو خوزه
عمودی ۲ زندان مسعود سعد سلمان نای
عمودی ۲ گلو حلق
عمودی ۳ روستایی تاریخی در نزدیکی منجیل گیلان با سرو هزار ساله هرزویل
عمودی ۳ رویداد ناگهانی و معمولا ناگوار سانحه
عمودی ۳ خط روی شیشه خش
عمودی ۴ پول میانمار کیات
عمودی ۴ سیاره خاکی زمین
عمودی ۴ نوعی ریاست مجلس سنی
عمودی ۵ گربه‌سان تیزرو ببر
عمودی ۵ واسطه در معامله دلال
عمودی ۵ پیله کرم ابریشم بادامه
عمودی ۶ مایه حیات اب
عمودی ۶ آهن‌ربای خارجی مگنت
عمودی ۶ سست و بی‌حال تنبل
عمودی ۶ تو و میان چیزی لا
عمودی ۷ کاتالوگ فرهنگستان بهانما
عمودی ۷ برادر مادر دایی
عمودی ۷ مایه حیاتی بدن خون
عمودی ۸ از بخش‌های اوستا در ستایش خدا یشت
عمودی ۸ از تیم‌های سری آ ایتالیا پارما
عمودی ۸ درس خوانده ملا
عمودی ۹ کمتر اقل
عمودی ۹ اندام چشایی مذاق
عمودی ۹ ایالتی در آمریکا مریلند
عمودی ۱۰ نت آخر سی
عمودی ۱۰ شب زنده‌داری احیا
عمودی ۱۰ سندروم نقص ایمنی اکتسابی ایدز
عمودی ۱۰ یک بر روی یک اا
عمودی ۱۱ کوته‌بین و سختگیر تنگنظر
عمودی ۱۱ بصیر بینا
عمودی ۱۱ زشت‌تر انر
عمودی ۱۲ رشد کردن نمو
عمودی ۱۲ از شهرهای آذربایجان شرقی مرند
عمودی ۱۲ خدا ایزد
عمودی ۱۳ اثر چربی لک
عمودی ۱۳ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۳ در میان و تو در تو لابهلا
عمودی ۱۴ طایفه کوچ‌نشین ایل
عمودی ۱۴ متضاد فرع اصل
عمودی ۱۴ سوره سبحان اسرا
عمودی ۱۴ پول ژاپن ین
عمودی ۱۵ به رستگاری و راه خوشبختی رسیدن عاقبتبهخیرشدن


جواب مرحله ۸۹۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب ... ابحیاتمدادند
افقی ۱ حرف فاصله تا
افقی ۲ جوش چرکی کورک
افقی ۲ سفارش پیش از مرگ وصیت
افقی ۲ علت سبب
افقی ۳ رفوزه رد
افقی ۳ جمع مدینه مدن
افقی ۳ چراغ آسمان قمر
افقی ۳ وجود ندارد نیست
افقی ۴ مخفف الی آخر الخ
افقی ۴ شکوه و عظمت هیبت
افقی ۴ مؤثر و مفید برای انجام کاری کارامد
افقی ۵ فیلم مسعود کیمیایی رییس
افقی ۵ ماری ... مؤلف کتاب سرگذشت کرلی
افقی ۵ تنظیم رگل
افقی ۶ تزیین، خوشنما کردن ارایش
افقی ۶ ایالت یخی آمریکا الاسکا
افقی ۷ عنوان حکومت هیتلری رایش
افقی ۷ آواز خوانی ترنم
افقی ۷ زیرانداز خفته تشک
افقی ۸ هنوز انگلیسی یت
افقی ۸ شرم سرافکندگی
افقی ۸ چه وقت کی
افقی ۹ زیور زیب
افقی ۹ ستاره کم‌پیدا سهیل
افقی ۹ ظرف گل کشی ناوه
افقی ۱۰ روی گیاهی دیگر پیوند زده می‌شود پیوندک
افقی ۱۰ پرده‌دری هتاکی
افقی ۱۱ نوعی سیگار برگ
افقی ۱۱ طینت سرشت
افقی ۱۱ رودی در اروپای مرکزی البا
افقی ۱۲ پیشکشی اهدایی
افقی ۱۲ بچه خرس توله
افقی ۱۲ حرف سی‌ام الفبا واو
افقی ۱۳ سوق دهنده سایق
افقی ۱۳ وی ادبی اوی
افقی ۱۳ جماعت‌ها امم
افقی ۱۳ صورت شطرنجی رخ
افقی ۱۴ زمان مرگ اجل
افقی ۱۴ رشته‌ای در شنا کرال
افقی ۱۴ آشیانه لانه
افقی ۱۵ طایفه غرب ایران لر
افقی ۱۵ همه کارهای آن خودکار انجام می‌شود تماماتوماتیک
عمودی ۱ مرموز اسرارامیز
عمودی ۱ شهری در گیلان ماسال
عمودی ۲ شجاع دلیر
عمودی ۲ از تقسیمات ارتشی تیپ
عمودی ۲ همسر ابراهیم هاجر
عمودی ۳ کنده‌کاری روی چوب حک
عمودی ۳ گل به سر جالیزی خیار
عمودی ۳ بی‌جانشین بیبدیل
عمودی ۴ روز یوم
عمودی ۴ زیرک و سیاست‌دان سیاس
عمودی ۴ کاغذفروش وراق
عمودی ۵ نوعی حلوا ارده
عمودی ۵ از آثار تاریخی همدان شیرسنگی
عمودی ۵ قلیل کم
عمودی ۶ روش و فن اجرای انجام دادن کار تکنیک
عمودی ۶ گواه شاهد
عمودی ۶ قدرت یارا
عمودی ۷ ساختمان مرتفع
عمودی ۷ ثابت و محکم برج
عمودی ۷ بدهی فیکس
عمودی ۸ از آثار ادگار آلن پو دوقتل
عمودی ۸ خطای فوتبالی تکل
عمودی ۸ از عنکبوتیان رتیلا
عمودی ۹ کر اصم
عمودی ۹ پایتخت کشور جزیره‌ای «نائورو» یارن
عمودی ۹ نهی از شدن مشو
عمودی ۱۰ ستون خیمه دیرک
عمودی ۱۰ پایتخت انگلستان لندن
عمودی ۱۰ درخشندگی تلالو
عمودی ۱۱ یادداشت نت
عمودی ۱۱ مقبره ارامگاه
عمودی ۱۱ بلندهمت همام
عمودی ۱۲ گلی خوشبو نرگس
عمودی ۱۲ ایالتی در آمریکا یوتا
عمودی ۱۲ محلی در مکه منا
عمودی ۱۳ زادگاه اقبال لاهوری در پاکستان سیالکت
عمودی ۱۳ ساده‌لوح هالو
عمودی ۱۳ کلاه فرنگی هت
عمودی ۱۴ لبخند ملیح تبسم
عمودی ۱۴ از دیدگان سرازیز می‌شود اشک
عمودی ۱۴ بزرگان کبار
عمودی ۱۵ شروع ابتدا
عمودی ۱۵ فیلمی از عباس رافعی کیمیاوخاک


جواب مرحله ۸۹۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از انواع ماهی‌ها ماهیازاد
افقی ۱ غنیمت دانستن اغتنام
افقی ۲ گونه‌ها اقسام
افقی ۲ رادیوگرافی پرتونگاری
افقی ۳ بیماری دا
افقی ۳ سرنیزه سنان
افقی ۳ صیقل جلا
افقی ۳ آواز بلبل فتل
افقی ۴ عقاید انتخاباتی ارا
افقی ۴ شالوده و بنیاد اس
افقی ۴ سرد نیست گرم
افقی ۴ درخشنده زهرا
افقی ۵ استوار و محکم مبرم
افقی ۵ سرپیچی کردن تمرد
افقی ۵ تالاب ژی
افقی ۵ ضمیر فرانسوی وو
افقی ۶ اذان گلبانگ
افقی ۶ افسر ارشد در ارتش ژنرال
افقی ۷ کلام تعجب زنانه وا
افقی ۷ سوره انجیر تین
افقی ۷ خزنده خوش خط و خال مار
افقی ۷ الگو و مدل اسوه
افقی ۸ سود پول حرام ربا
افقی ۸ پیکره‌ای انسان‌مانند که از برف ساخته می‌شود ادمبرفی
افقی ۸ خشمگین دژم
افقی ۹ حنا یرنا
افقی ۹ رشته‌ای در شمشیربازی اپه
افقی ۹ زادگاه حضرت ابراهیم اور
افقی ۹ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۱۰ صندلی چرخدار معلولین ویلچر
افقی ۱۰ ندیم و هم‌صحبت همنشین
افقی ۱۱ طاقچه بالا رف
افقی ۱۱ نوعی زغال سنگ کک
افقی ۱۱ بشارت نوید
افقی ۱۱ نیش عقرب و زنبور ابره
افقی ۱۲ نوعی چاشنی غذا خردل
افقی ۱۲ صورت و چهره لقا
افقی ۱۲ آب منجمد یخ
افقی ۱۲ ضایع و بیهوده یاب
افقی ۱۳ پرنده آش سردکن سار
افقی ۱۳ قیمت کالا بها
افقی ۱۳ اثر و علامت نشان
افقی ۱۳ ابر نزدیک به زمین مه
افقی ۱۴ سرپرست اصطبل اخورسالار
افقی ۱۴ گروه تبهکاران ایتالیایی مافیا
افقی ۱۵ واحد پول مالزی رینگیت
افقی ۱۵ دلال کمیسیونر
عمودی ۱ کاشف عنصر رادیوم مادامکوری
عمودی ۱ صورت و چهره رخسار
عمودی ۲ نزدیکان اقارب
عمودی ۲ گشاده‌رویی ابروفراخی
عمودی ۳ معاون هیتلر هس
عمودی ۳ ساز کلیسا ارگ
عمودی ۳ فوری انی
عمودی ۳ داخل درون
عمودی ۴ گل نومیدی یاس
عمودی ۴ مردم یک کشور ملت
عمودی ۴ کشف رازی الکل
عمودی ۴ خون از آن گذر می‌کند رگ
عمودی ۵ امانتداران امنا
عمودی ۵ امر به آمدن بیا
عمودی ۵ کشیدنی بی‌محل چک
عمودی ۵ بسیار زیاد بسی
عمودی ۶ والی حکومتی استاندار
عمودی ۶ زبان کوچک لهات
عمودی ۷ نوعی آشپزخانه اپن
عمودی ۷ سه کیلوگرم من
عمودی ۷ نقشه انگلیسی مپ
عمودی ۷ داستانسرا نقال
عمودی ۸ از آن وارد می‌شویم در
عمودی ۸ نوعی بازی کودکانه گرگمبههوا
عمودی ۸ صدمه و آسیب اک
عمودی ۹ مقابل تأهل تجرد
عمودی ۹ پسوند اسم مصدر ار
عمودی ۹ ام‌الخبائث می
عمودی ۹ لطیف نرم
عمودی ۱۰ شهری در آلمان در کنار رود دانوب اولم
عمودی ۱۰ آن که به صورت جدی و دقیق می‌اندیشد ژرفاندیش
عمودی ۱۱ بی‌نیازی غنا
عمودی ۱۱ عامل وراثت ژن
عمودی ۱۱ زادگاه نیما شاعر نوپرداز یوش
عمودی ۱۱ پنجم عرب خامس
عمودی ۱۲ تاخت اسب تگ
عمودی ۱۲ برای اینکه زیرا
عمودی ۱۲ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۱۲ از اعضای دستگاه تنفسی نای
عمودی ۱۳ کیسه کوچکی که زیر شکم آهوی مشک قرار دارد و مشک از آن خارج می‌شود نافه
عمودی ۱۳ شیر بیشه اسد
عمودی ۱۳ پیامبر نبی
عمودی ۱۳ سنبل کوهی فو
عمودی ۱۴ مفصل شناسی ارترولوژی
عمودی ۱۴ هم‌داستان ویس رامین
عمودی ۱۵ شاگرد مغازه میلاو
عمودی ۱۵ گل چهارفصل همیشهبهار


جواب مرحله ۸۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ واحد پول غیر رسمی ایران تومان
افقی ۱ کشور لاله‌های نارنجی هلند
افقی ۱ تیزی نوک کوه ستیغ
افقی ۲ میدان نبرد کارزار
افقی ۲ نان محلی مازندران کماج
افقی ۲ لایه محافظت کننده از کره زمین در برابر گرمای خورشید ازن
افقی ۳ اذیت ازار
افقی ۳ به دنیا آوردن زا
افقی ۳ خالص‌ترین نوع آن الماس است کربن
افقی ۳ ماه سرد دی
افقی ۴ جمعیت یک کشور ملت
افقی ۴ سوسن کوهی راسن
افقی ۴ مراسم ایین
افقی ۵ قدم یک پا لی
افقی ۵ پسر کارن دوم و از خاندان کارنوندیان که علیه عباسیان قیام کرد مازیار
افقی ۵ اولین عالم از مراتب چهارگانه عالم ناسوت
افقی ۶ سمبل نماد
افقی ۶ مرکز ایالت کلرادو دنور
افقی ۶ سید میر
افقی ۷ هماورد حریف
افقی ۷ لازم و ضروری وایا
افقی ۷ از حبوبات ماش
افقی ۸ تردید شک
افقی ۸ پیاده نیست سوار
افقی ۸ زره جنگی جوشن
افقی ۸ زینت رو مو
افقی ۹ دلمردگی یاس
افقی ۹ ترسناک مخوف
افقی ۹ مورد مهم نکته
افقی ۱۰ پایتخت اوکراین کیف
افقی ۱۰ ثابت و برقرار راتب
افقی ۱۰ از اوراق بهادار برات
افقی ۱۱ قنات کاریز
افقی ۱۱ صمغ سرو کوهی سندروس
افقی ۱۱ حرف گزینش وا
افقی ۱۲ کوشش تلاش
افقی ۱۲ بیم هراس
افقی ۱۲ گمان حدس
افقی ۱۳ واحد سطح ار
افقی ۱۳ شراره آتش الاو
افقی ۱۳ معاون هیتلر هس
افقی ۱۳ شکوهمندی فرهت
افقی ۱۴ رنگ لون
افقی ۱۴ خداحافظی وداع
افقی ۱۴ پایتخت آلبانی تیرانا
افقی ۱۵ آمار احصا
افقی ۱۵ شب طولانی یلدا
افقی ۱۵ شلوار جنگی رانین
عمودی ۱ نظریه جنجالی داروین تکامل
عمودی ۱ روش مشی
عمودی ۱ حیوان به غایت تنبل کوالا
عمودی ۲ ژله پترولیوم وازلین
عمودی ۲ برنده توپ طلا در سال ۲۰۰۷ کاکا
عمودی ۲ مقابل جسم روح
عمودی ۳ آیینه مرات
عمودی ۳ نیمه «محفل» مح
عمودی ۳ ضمیر آدمی سیرت
عمودی ۳ کلام صریح نص
عمودی ۴ عموی ابراهیم نبی ازر
عمودی ۴ سومین ماه میلادی مارس
عمودی ۴ فدراسیون جهانی کشتی فیلا
عمودی ۵ بوی ماندگی نا
عمودی ۵ کشف مادام کوری رادیوم
عمودی ۵ حیوان خونخوار زالو
عمودی ۶ برنج‌فروش رزاز
عمودی ۶ گرانبها و نفیس فاخر
عمودی ۶ مسرت شادی
عمودی ۷ ترشی آزمایشگاه اسید
عمودی ۷ کله‌پز رواس
عمودی ۷ نهنگ وال
عمودی ۸ اثر چربی روی پارچه لک
عمودی ۸ تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست نانو
عمودی ۸ دسیسه فتنه
عمودی ۸ شمردن عد
عمودی ۹ ملح نمک
عمودی ۹ تداول رواج
عمودی ۹ از توابع استان ایلام بدره
عمودی ۱۰ ثروتمند دارا
عمودی ۱۰ از انواع پارچه ریون
عمودی ۱۰ اریب نیست راست
عمودی ۱۱ پیشانی جبین
عمودی ۱۱ مبارز کشانی یاری بخش افراسیاب اشکبوس
عمودی ۱۱ برابر یر
عمودی ۱۲ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۱۲ شجاع و بی‌باک نترس
عمودی ۱۲ آن سو فرا
عمودی ۱۳ حرف فاصله تا
عمودی ۱۳ باد ملایم نسیم
عمودی ۱۳ از نشانه‌های جمع فارسی ها
عمودی ۱۳ در بین‌النهرین، بین سپاه ایران و روم رخ داد و با شکست سپاه روم به پایان رسید حران
عمودی ۱۴ به شهر دوچرخه‌ها معروف است یزد
عمودی ۱۴ پاره سنگ ترازو ورام
عمودی ۱۴ کنایه از پاسخ محکم و دندان‌شکن تودهنی
عمودی ۱۵ در جنگ به دست می‌آید غنیمت
عمودی ۱۵ بذله‌گو شوخ
عمودی ۱۵ ایالت استان


جواب مرحله ۹۰۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عزرائیل ملکالموت
افقی ۱ بسامد فرکانس
افقی ۲ بیماری قندی دیابت
افقی ۲ ظرف شیشه‌ای آزمایشگاه بالن
افقی ۲ فیلمی با شرکت هدیه تهرانی دنیا
افقی ۳ تپه اکمه
افقی ۳ مورد استعمال کاربرد
افقی ۳ زهرآگین سمی
افقی ۴ نفس خسته هن
افقی ۴ پیروان پیامبر امت
افقی ۴ دوش و کتف خا
افقی ۴ محل کار کارمند اداره
افقی ۵ کمک کردن امداد
افقی ۵ ویران بایر
افقی ۵ نیم صدای انسان خواب خر
افقی ۶ سگ بیمار هار
افقی ۶ سختی و عذاب وبال
افقی ۶ تکان و جنبش لرزش
افقی ۷ قیصر روم سزار
افقی ۷ ثعلب روباه
افقی ۷ نار اتش
افقی ۸ جوانمردی فتوت
افقی ۸ فیل ماقبل تاریخ ماموت
افقی ۸ شریعت ایین
افقی ۹ از حبوبات لپه
افقی ۹ چاره اندیشی تدبیر
افقی ۹ نوعی چاپ افست
افقی ۱۰ زندانیان اسرا
افقی ۱۰ ضربه آهنگ ریتم
افقی ۱۰ بیم ترس
افقی ۱۱ کلام تعجب خانم‌ها وا
افقی ۱۱ باقیمانده تتمه
افقی ۱۱ همت قوی اراده
افقی ۱۲ معجر روسری
افقی ۱۲ مادر عرب ام
افقی ۱۲ ناخوش و بیمار کسل
افقی ۱۲ علامت قرآنی مد
افقی ۱۳ رقیب تام جری
افقی ۱۳ نوعی لباس زمستانی بارانی
افقی ۱۳ معلم متوسطه دبیر
افقی ۱۴ آفریده شدگان انام
افقی ۱۴ مهربان ریوف
افقی ۱۴ مسافت قریب شش کیلومتر فرسنگ
افقی ۱۵ چشم انتظار بودن نگرانی
افقی ۱۵ ورزشگاه استادیوم
عمودی ۱ چرب زبانی مداهنه
عمودی ۱ از شهرهای اصفهان فلاورجان
عمودی ۲ شاید لیکن
عمودی ۲ جلگه وسیع استپ
عمودی ۲ تخت اورنگ
عمودی ۳ دهان کام
عمودی ۳ آمال ارزوها
عمودی ۳ غیر ثابت سیار
عمودی ۴ پوشیده سخن گفتن ابهام
عمودی ۴ همراه آشغال ات
عمودی ۴ پرده ستر
عمودی ۴ من و تو ما
عمودی ۵ لنگه در لت
عمودی ۵ هر چیز گرد مدور
عمودی ۵ نظم و نسق ترتیب
عمودی ۶ دوست خاموش کتاب
عمودی ۶ همواره مدام
عمودی ۶ تصدیق فارسی اری
عمودی ۷ کلرا وبا
عمودی ۷ از شهرهای فارس داراب
عمودی ۷ بیماری سگی هاری
عمودی ۸ عموی حضرت ابراهیم تارخ
عمودی ۸ مخترع دوربین سینما لومیر
عمودی ۸ پناهگاه ماوا
عمودی ۹ نمدمال لباب
عمودی ۹ حصیر بوریا
عمودی ۹ دم نفس
عمودی ۱۰ مرتجع فلزی فنر
عمودی ۱۰ ابزار الات
عمودی ۱۰ زبان مردم کشور ترکیه ترکی
عمودی ۱۱ شکل گرد هندسی دایره
عمودی ۱۱ ورم اماس
عمودی ۱۱ نت چهارم فا
عمودی ۱۲ پیش شماره کد
عمودی ۱۲ شکاف درز
عمودی ۱۲ حرف تنفر اف
عمودی ۱۲ دل پیچه دلدرد
عمودی ۱۳ از یاد بردن انسا
عمودی ۱۳ اهل شایسته
عمودی ۱۳ چه بسا بسی
عمودی ۱۴ عکس پرسنلی نیمرخ
عمودی ۱۴ سرفصل روزنامه تیتر
عمودی ۱۴ بهشت مینو
عمودی ۱۵ از اثرهای معروف صادق هدایت سایهروشن
عمودی ۱۵ حیران و سرگردان سردرگمگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 998 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.